Jaarrekening 2018

Leeswijzer

Dit hoofdstuk bestaat uit de volgende programma's:

0. Bestuur en ondersteuning *
1. Veiligheid
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
3. Economie
4. Onderwijs
5. Sport, cultuur en recreatie
6. Sociaal domein
7. Volksgezondheid en milieu
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

* we presenteren dit programma als laatste omdat dit programma uit veel uiteenlopende taakvelden bestaat

Elk hoofdstuk is onderverdeeld in taakvelden, conform de voorgeschreven indeling van de BBV en bevat het volgende:

Programma

Het programma bestaat uit een Inleidende tekst en BBV-indicatoren. Voor de BBV-indicatoren wordt de vergelijking gemaakt met de gemeenten in Nederland en met gemeenten van 100.000 tot 300.000 inwoners. De BBV-indicatoren zijn verplicht voorgeschreven. Binnen programma 0 zijn niet voor alle indicatoren vergelijkende cijfers van andere gemeenten beschikbaar. Daarom vergelijken we daar realisatie 2018 met realisatie 2017,

Taakveld

De raad bepaalt de indeling van de programma’s. Eindhoven heeft ervoor gekozen om qua indeling aan te sluiten op de taakvelden van het BBV.

In het taakveld gaan we in op "Wat hebben we bereikt?, Wat hebben we daarvoor gedaan?, Wat heeft het gekost? en welke Verbonden partijen zijn hierbij betrokken. Ook zijn bij de taakvelden onze gemeentelijke effect- en prestatie-indicatoren opgenomen. Voor deze indicatoren is een separate informatieset beschikbaar met achtergrondinformatie. Deze bevat een nadere inhoudelijke toelichting op de indicatoren, de motivatie van de keuze voor de indicator, de bron, toelichting op de gerealiseerde waarde en de stakeholders. Bij de indicatoren en de prestaties (wat hebben we daarvoor gedaan) wordt met een kleur aangegeven of de uitvoering conform de raming is verlopen. Onderstaande de legenda van de gehanteerde kleuren:

Conform raming

Niet conform raming, maar de planning c.q. raming is bijgesteld

Niet conform raming en realisatie is een probleem

Gegeven is niet bekend

Bij "wat heeft het gekost" lichten we de financiële resultaten in de exploitatie toe met een toelichting op de afwijkingen. De lasten zijn gepresenteerd met een -/- teken. De baten zijn positief gepresenteerd. Bij de afwijkingen geldt dat een -/- is een nadeel en een + een voordeel. We geven aan of de afwijking structureel zijn (J) of niet (N). Voor onze investeringen voteert de Raad een krediet. Dit krediet wordt in meerdere jaren geraamd om uit te geven. De afwijkingen tussen de in 2018 geplande uitgaven en de werkelijke uitgaven lichten we ook toe bij dit onderdeel.

ga terug