Jaarrekening 2018

3i. Duurzaamheid

Bedrijfsvoering

Als gemeentelijke organisatie werken we met de ISO 26.000 als handvat voor een duurzame bedrijfsvoering.
Over de resultaten wordt jaarlijks gerapporteerd in een duurzaam jaarverslag (als onderdeel van het sociaal jaarverslag). In 2018 hebben we grote stappen gezet in het verduurzamen van de zakelijke kilometers en onze gemeentelijke gebouwen. Zo is de stadhuistoren in het kader van het Slim Verduurzamen Gemeentelijke Gebouwen van een energie G-label getransformeerd naar een A+++ label en is meer dan 95% van de materialen hergebruikt.
Met het rijk hebben we afspraken gemaakt om gezamenlijk (en met marktpartijen) onze zakelijke kilometers te verduurzamen middels de MAAS (mobility as a service) pilot. Via een app kunnen medewerkers straks zien op welke duurzame manieren ze hun dienstreizen kunnen maken.
Sinds eind 2018 wordt alle post tussen gemeentelijke gebouwen uitstootvrij bezorgd door de Ergon.
Ten aanzien van ons maatschappelijk verantwoord inkopen beleid is in 2018 vooral een mooie slag gemaakt op het gebied van Monitoring & Verantwoording van MVI. Eindhoven heeft vanuit de landelijke gebruikersgroep ondersteund bij het ontwikkelen van de MVI ZET (Zelf Evaluatie Tool).

Energietransitie

Vanuit energietransitie voor de stad, lag de nadruk in 2018 op de project aardgasvrije buurten. We zijn gestart met de drie pionierbuurten: 't Ven, Sintenbuurt en de Generalenbuurt. Voor het plan aardgasvrij 't Ven hebben we een subsidie van €4,6 miljoen ontvangen van het Rijk om de komende jaren mee aan de slag te gaan. De warmtebronnen van de stad zijn in kaart gebracht en er is gestart met het opstellen van een warmtestrategie.
In regionaal verband is gestart met de RES (regionale energiestrategie).
Wat betreft duurzame opwekking is de Groene Zone, het project voor particulieren om geheel ontzorgd zonnepanelen aan te kunnen schaffen, van start gegaan en is zonnepark Welschap opgeleverd.

Woningbouw

Om energie te besparen in bestaande woningbouw, heeft in een viertal buurten het project Buurtenchallenge plaatsgevonden. Hierin gingen marktpartijen per buurt met de inwoners aan de slag om energie te besparen. Samen met de woningbouwcorporaties werken we in 't Pact aan de verduurzaming van de sociale huurwoningen. Dat heeft het afgelopen jaar onder andere geleid tot een goed onderbouwde keuze welke buurten wanneer aardgasvrij zouden kunnen worden. Gezamenlijk is ook een CO2 monitor opgesteld die inzicht in CO2 uitstoot en bespaarpotentieel van woningen geeft. Door onze verbeterde samenwerking weten andere partijen ons als pact beter te vinden en zijn de prestatie afspraken 2019 beter onderbouwd ten aanzien van duurzaamheid. Tenslotte hebben we beter inzicht in de verduurzamingsopgave van de woningbouw en leren we van elkaars pilots en experimenten.

Mobiliteit

Op het gebied van duurzame mobiliteit hebben we de uitvoeringsagenda Emissievrije Mobiliteit 2018 uitgevoerd, waarbij we gefocust hebben op het verminderen van verkeersruimte, veranderen van vervoermiddel en verschonen van gemotoriseerd verkeer. Een belangrijke stip aan de horizon is het onderzoeken of er draagvlak is voor een emissievrije zone. Hiervoor zijn diverse bijeenkomsten met de stad gehouden en onderzoeken uitgevoerd. Daarnaast hebben we met veranderen ingezet op een autoluwe binnenstad en het stimuleren van openbaar vervoer en (deel)fietsen. Onder andere op de pop up P+R op Genneperparken. Op het gebied van verschonen zijn we contracten van brandstofverkooppunten aan het vernieuwen, waarin we snellaadinfrastructuur en andere duurzaamheidsmaatregelen stimuleren.

Circulaire economie

Vanuit circulaire economie is de pilot met het circulair vervangen van straten gestart. Opgedane ervaring wordt meteen toegepast. Ook in andere delen van de organisatie hebben workshops plaatsgevonden om helder te krijgen wat circulaire economie is en wat we er al mee kunnen, in met name onze openbare ruimte.
Met de markt is verkend hoe de businesscase REnescience ter reductie van het percentage restafval uit huishoudens kan worden gerealiseerd zonder risicovolle investeringen.

Inwoners en bedrijven

Het inwonersplatform 040goedbezig en de Duurzaamheidsorganisatie Eindhoven (DOE) hebben we eind 2018 beëindigd. 040goedbezig omdat de tijd en middelen die de gemeente hierin moest blijven stoppen te groot bleven in verhouding tot de input van en opbrengst voor inwoners. DOE is vervangen door een structurele samenwerking tussen VNO-NCW, Stichting OVE en de gemeente op gebied van duurzaamheid. Met name op de Hurk gaat de komende jaren goed samengewerkt worden om de Hurk te verduurzamen. Zo wordt daar onder andere gekeken naar de kansen voor duurzame opwek van energie, duurzame warmte, centraal parkeren, ontharden en vergroenen. Op Flight Forum wordt samen met Flight Forum CV gewerkt aan het verduurzamen van de energie door te onderzoeken hoe de bedrijven onderling energie uit kunnen wisselen.
Vanuit toezicht en handhaving is bij reguliere milieutoezichtbezoeken, energietoezicht altijd meegenomen. Daarnaast heeft er bij een aantal bedrijven specifiek energietoezicht plaatsgevonden.

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling

Het middels een prijsvraag waar duurzaamheid net zo zwaar woog als grondprijs en ruimtelijke kwaliteit, op de markt zetten van drie clusters in Bosrijk, was een groot succes. Er worden nu volledig circulaire woningen gebouwd waarbij materialen hergebruikt worden, natuurlijke materialen toegepast worden, demontabel en flexibel gebouwd wordt en deelconcepten op gebied van mobiliteit, water, groen en energie toegepast gaan worden.
Voor de ontwikkeling van Knoop XL is een onderzoek gestart door Metabolic naar circulaire kansen voor het hele gebied. Knoop XL moet hét voorbeeld worden van circulaire gebiedsontwikkeling in Nederland.
Samen met Campina is duurzaamheid centraal gesteld in de prijsvraag van Campina. BPD heeft dit opgepakt door circulaire economie in hun inschrijving centraal te stellen. BPD zoekt nu ook in de tijdelijke beheerssituatie zoveel mogelijk met circulaire oplossingen zoals tijdelijke bruggen tussen de gebouwen van hergebruikt materiaal.
Voor de fietsflat Neckerspoel hebben we samen met Prorail in de uitvraag duurzaamheid centraal gesteld.
Voor VDMA is de tender gestart. Duurzaamheid is ook hier in de volle breedte uitgevraagd en ook gekregen in de visies. Drie partijen werken nu hun visies uit naar plannen.
Bij Deken van Somerenstraat (SDK) en Stationsgebied (Amvest) zijn we in 2018 bezig geweest met het uitwerken van onder andere materiaalkeuzes, mogelijkheden tot hergebruik, slimme en flexibele bouwmethodes en deelconcepten.

ga terug