Jaarrekening 2018

5.1 Financieel overzicht

LASTEN

personeels
lasten

kapitaal
lasten

goederen en diensten

subsidies en overdrachten

overhead en apparaats-kosten

Overig

toevoegingen voorzieningen

resultaat baten en lasten

Totaal
lasten (A)

0 Bestuur en ondersteuning

-66.607

-9.985

-26.425

-45.568

10.387

8.850

-3.189

-71.595

-204.131

0.1 Bestuur

-8.137

-155

-2.782

-43.670

-533

-16

-169

-55.461

0.2 Burgerzaken

-3.989

-28

-1.289

-1.898

-491

0

-7.695

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

-1.115

-96

-406

-262

-2

0

-1.881

0.4 Overhead

-51.425

-5.617

-20.706

0

12.636

-195

-820

-66.127

0.5 Treasury

-4.068

-198

-103

4.189

-180

0.61 OZB woningen

-661

-52

-109

-822

0.62 OZB niet-woningen

-518

-41

-111

-669

0.63 Parkeerbelasting

-326

-25

-27

-378

0.64 Belastingen overig

-437

-7

-927

-109

-1.480

0.7 Algemene en ov. uitkering gem.fonds

-100

-100

0.8 Overige baten en lasten

0

-15

0

-404

4.874

-2.200

2.256

0.11 Resultaat rek. van baten en lasten

0

0

-71.595

-71.595

1 Veiligheid

-9.882

-236

-2.869

-14.041

-58

-51

-81

-27.218

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

-190

-127

-70

-13.503

-81

-13.970

1.2 Openbare orde en veiligheid

-9.693

-109

-2.799

-538

-58

-51

-13.248

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

-5.392

-2.052

-23.944

-98

-527

-752

-1

-32.766

2.1 Verkeer en vervoer

-4.777

-828

-20.949

-98

-223

-780

-27.655

2.2 Parkeren

-569

-1.073

-2.313

-27

52

-1

-3.931

2.4 Economische havens en waterwegen

-150

-97

0

-247

2.5 Openbaar vervoer

-46

0

-585

-277

-24

-932

3 Economie

-2.411

280

-3.128

-4.036

-707

-1.071

-199

-11.272

3.1 Economische ontwikkeling

-1.595

0

-1.342

-240

-5

0

-3.182

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

307

-592

-349

-1.033

-199

-1.866

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-629

-26

-317

-906

-16

-38

-1.932

3.4 Economische promotie

-188

-878

-2.890

-337

-4.293

4 Onderwijs

-1.815

-8.222

-14.758

-14.913

-243

-711

-762

-41.425

4.2 Onderwijshuisvesting

-604

-8.222

-11.605

-39

-711

-762

-21.943

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-1.211

-3.153

-14.913

-204

-19.481

5 Sport, cultuur en recreatie

-18.547

-11.826

-26.838

-23.486

-510

-431

-1.969

-83.606

5.1 Sportbeleid en activering

-2.138

-590

-181

-43

-15

-2.968

5.2 Sportaccommodaties

-9.336

-5.853

-6.955

-414

-183

-1.158

-23.900

5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip.

-1.324

-5.101

-4.840

-22.176

-67

-447

-33.954

5.4 Musea

-3.154

-301

-2.923

-4

0

-153

-6.535

5.5 Cultureel erfgoed

-412

-98

-334

-173

-21

-22

-1.060

5.6 Media

-403

-2

-405

5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie

-2.182

-473

-11.196

-139

-211

-395

-189

-14.785

6 Sociaal domein

-32.394

-559

-7.153

-374.292

-2.199

-440

-173

-417.209

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-7.168

-474

-2.308

-21.190

-834

-368

-176

-32.517

6.2 Wijkteams

-2.924

-451

-30.064

-33.438

6.3 Inkomensregelingen

-5.375

-1

-404

-117.608

-1.058

-124.446

6.4 Begeleide participatie

-3.289

-144

-35.916

-78

-39.427

6.5 Arbeidsparticipatie

-4.809

-1.822

-6.258

-87

-72

-13.048

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-3.849

-190

-6.080

-80

-10.199

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

-1.289

-5

-80

-44.107

-80

-45.561

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

-1.297

-651

-50.165

7

-52.106

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

-1.198

-79

-1.039

-56.355

-21

3

-58.689

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

-1.198

-65

-6.548

32

-7.778

7 Volksgezondheid en milieu

-4.098

-3.050

-27.518

-4.012

-282

-7.554

-9.724

-56.238

7.1 Volksgezondheid

-3.998

-3.526

-74

-7.598

7.2 Riolering

-1.343

-2.334

-3.407

0

-1.725

-9.039

-17.848

7.3 Afval

-378

-120

-14.491

-95

-5.124

-425

-20.633

7.4 Milieubeheer

-2.377

-585

-4.994

-486

-44

-704

-260

-9.451

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

-12

-628

-69

-709

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening

-23.830

-6.312

-21.667

-59

-5.861

-22.476

-2.409

-82.614

8.1 Ruimtelijke ordening

-4.749

8

-3.227

-59

-1

-2.825

-1.011

-11.865

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine

-815

-5.477

-13.598

-65

-19.080

-1.186

-40.221

8.3 Wonen en bouwen

-18.267

-843

-4.842

-5.795

-571

-211

-30.528

BATEN

uitkering uit gemeente-
fonds

overige rijks-
bijdragen

belastingen en heffingen

goederen en diensten

overige overdrachten

overig

Totaal baten (B)

Mutatie in reserves (C)

Saldo (A+B+C)

0 Bestuur en ondersteuning

505.404

663

80.848

7.487

137

10.687

605.225

7.627

408.721

0.1 Bestuur

513

130

204

847

261

-54.353

0.2 Burgerzaken

653

4.599

314

0

5.566

636

-1.493

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

0

444

113

556

43

-1.281

0.4 Overhead

0

10

0

3.367

0

3.937

7.313

12.986

-45.827

0.5 Treasury

5.297

5.297

0

5.117

0.61 OZB woningen

27.492

27.492

0

26.669

0.62 OZB niet-woningen

31.474

31.474

0

30.804

0.63 Parkeerbelasting

14.995

17

15.012

0

14.633

0.64 Belastingen overig

2.289

594

7

40

2.930

0

1.451

0.7 Algemene en ov. uitkering gem.fonds

505.404

0

505.404

-6.020

499.284

0.8 Overige baten en lasten

2.239

0

1.096

3.334

-280

5.310

0.10 Mutaties reserves

0

0

0.11 Resultaat rek. van baten en lasten

0

-71.595

1 Veiligheid

44

371

248

213

876

1.714

-24.628

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

505

213

718

1.012

-12.240

1.2 Openbare orde en veiligheid

44

371

-257

158

702

-12.388

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

7.146

882

8.868

146

1.698

18.740

-9.657

-23.683

2.1 Verkeer en vervoer

484

679

3.961

146

1.684

6.953

-3.872

-24.574

2.2 Parkeren

39

121

4.660

14

4.833

230

1.132

2.4 Economische havens en waterwegen

53

248

0

301

0

53

2.5 Openbaar vervoer

6.624

29

0

6.653

-6.015

-294

3 Economie

11

5.232

3.489

787

3.788

13.307

-1.855

179

3.1 Economische ontwikkeling

250

151

362

763

-621

-3.040

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

11

66

2.485

3.426

5.988

-600

3.522

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

0

1.349

8

496

0

1.854

38

-40

3.4 Economische promotie

3.817

746

140

4.703

-673

-263

4 Onderwijs

11.686

6.436

585

6.397

25.103

-1.877

-18.198

4.2 Onderwijshuisvesting

6.436

313

6.397

13.146

-2.112

-10.909

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

11.686

271

11.957

235

-7.289

5 Sport, cultuur en recreatie

0

18.948

15

13.130

32.093

94

-51.419

5.1 Sportbeleid en activering

460

11

471

183

-2.314

5.2 Sportaccommodaties

10.305

4

5.004

15.313

200

-8.387

5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip.

3.674

4.796

8.470

0

-25.485

5.4 Musea

2.964

640

3.604

-851

-3.783

5.5 Cultureel erfgoed

127

1.573

1.700

283

924

5.6 Media

20

-385

5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie

0

1.418

1.117

2.536

259

-11.990

6 Sociaal domein

114.183

3.631

9.029

705

127.548

3.977

-285.685

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

83

2.016

87

391

2.577

3.375

-26.565

6.2 Wijkteams

200

200

-26

-33.264

6.3 Inkomensregelingen

110.885

2

2.462

113.349

2.568

-8.529

6.4 Begeleide participatie

0

-39.427

6.5 Arbeidsparticipatie

2.466

231

-33

2.664

-1.941

-12.325

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

156

156

0

-10.043

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

550

139

3.940

32

4.660

0

-40.901

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

617

617

0

-51.489

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

421

2.416

282

3.119

0

-55.570

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

206

206

0

-7.573

7 Volksgezondheid en milieu

1.935

39.744

2.491

784

44.954

-1.316

-12.601

7.1 Volksgezondheid

0

-7.598

7.2 Riolering

138

17.718

360

18.216

21

389

7.3 Afval

21.400

31

691

22.123

0

1.490

7.4 Milieubeheer

1.797

2.099

93

3.990

-1.338

-6.799

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

626

626

0

-83

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening

3.889

7.970

55.408

155

23.741

91.163

-1.236

7.313

8.1 Ruimtelijke ordening

741

4.369

0

1.163

6.273

1.181

-4.411

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine

3.149

44.384

1.051

48.583

-1.702

6.660

8.3 Wonen en bouwen

7.970

6.655

155

21.527

36.306

-714

5.064

Eindtotaal

505.404

139.558

135.046

107.006

10.853

61.143

959.009

-2.530

0

ga terug