Jaarrekening 2018

3h. Gebiedsgericht werken

Voor Eindhoven is het niet nieuw dat een gebiedsgerichte benadering meerwaarde heeft in het benutten van kansen en het omgaan met complexe opgaven in de verschillende buurten en wijken van de stad. We hebben inmiddels jarenlange ervaring in het samen optrekken met inwoners en ondernemers, verenigingen en in de buurt werkende professionals. We willen samen met al die partijen werken aan gebieden, uitgaande van wat er speelt en leeft. Dat hebben we ook in 2018 weer gedaan.

De stad heeft zich ook in 2018 ontwikkeld, ze heeft niet stilgestaan. In een aantal buurten is de ontwikkeling sneller gegaan dan voorzien, in andere buurten ging het minder snel. De vermaatschappelijking van de zorg was o.a. in Oud-Gestel zichtbaar waar we daarom gestart zijn met een periodiek overleg met de zorginstellingen en partners in het gebied. Het veiligheidsgevoel van bewoners in sommige wijken daalt, terwijl de oorzaken hiervan niet direct duidelijk zijn. Hier is vanuit de pilot Gebiedsgericht werken vanuit Veiligheid samen met het Ruimtelijk Domein aandacht voor geweest. In Gestel vanuit een vraaggestuurde opgave, in Woensel-Zuid vanuit de datagestuurde opgave.

Daarnaast zijn op diverse vlakken de panelen aan het schuiven. In de samenleving is de nadruk meer op eigenkracht en samenkracht komen te liggen. De generalisten van Stichting WIJeindhoven hebben hier een belangrijke schakel in vervuld. Terwijl dit buiten niet altijd direct zichtbaar hoeft te zijn, kunnen in gebieden spanningen ontstaan die mogelijk leiden tot serieuze problemen op het gebied van tolerantie, inclusieve samenleving of eenzaamheid. Als dergelijke zaken in een gebied spelen, is het juist zaak om in het gebied het (moeilijke) gesprek hierover te voeren.

Inwoners hebben de stad niet als optelsom van sectorale of thematische onderdelen ervaren, maar als één geheel. De effectiviteit van ons handelen (o.a. op basis van beleid) hangt af van in hoeverre wij in staat zijn dit beleid passend te maken op het complexe geheel van de stad en haar uiteenlopende behoeften. In het samenspel van gemeente en samenleving is daarnaast meer en meer gevraagd om flexibiliteit en het vermogen om snel te kunnen schakelen. De voorbereidingen voor het invoeren van de Omgevingswet – waarbij een aantal thematische wetten worden samengevoegd tot een gebiedsgerichte opgave – hebben ook vanuit het Rijk de urgentie verhoogd om het gebied nog centraler te zetten. We hebben hier door het opstellen van een eerste aanzet voor gebiedsprogramma’s richting aan gegeven.

In 2018 is het gebiedsgericht werken gemeentebreed versterkt (o.a. vanuit de pilot Gebiedsgericht werken vanuit Veiligheid), naast het gemeentebreed programmeren. Het gebiedsgericht werken was in het ruimtelijk domein reeds verankerd door de positionering aan de programmeertafel. De opzet van het gemeentebreed (strategisch) programmeren heeft inmiddels vorm gekregen en ook daarin speelt gebiedsgericht werken nu een rol. Parallel daaraan is het gebiedsgericht werken verder uitgewerkt door verbreding van de deelname aan de bestaande gebiedstafels en het verder samen optrekken in het lopende vernieuwingstraject gebiedsgericht werken: Samen maken we de wijk. Vanuit het ruimtelijk domein, veiligheid en het sociaal domein hebben we zo gewerkt aan het aanpakken van de complexe vraagstukken uit de wijk. Door sectoroverstijgende vraagstukken in beeld te brengen, ontstond een samenhangende en effectievere aanpak.

Gekoppeld hieraan is het beter monitoren, delen, duiden en koppelen van informatie (hard en zacht) uit de verschillende sectoren en de wijken. Hiervoor zijn we ook sectoroverstijgend met elkaar het gesprek aangegaan.

ga terug