Jaarrekening 2018

WNT

WNT-verantwoording 2018

In het kader van de WNT (Wet Normering Topinkomens) zijn voor een drietal topfunctionarissen de gegevens verstrekt. Hiervan hebben twee topfunctionarissen betrekking op de functie gemeentesecretaris en één topfunctionaris heeft betrekking op de functie van griffier.

1. Bezoldiging topfunctionarissen (met dienstbetrekking)

bedragen x € 1

Gegevens 2018

ML Wilke 

HPC Verbruggen

AA Zwierstra

Functiegegevens

Gemeente-secretaris

Griffier

(wnd)Gemeente-secretaris

Aanvang en einde functievervulling in 2018

[01/01] – [14/05]

[01/01] – [31/12]

[15/05] – [31/12]

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

                  1,0

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

ja

ja

Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

48.916

98.950

87.007

Beloningen betaalbaar op termijn

6.883

16.941

11.450

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

69.386

189.000

119.614

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

 n.v.t. 

 n.v.t. 

 n.v.t. 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

 n.v.t. 

 n.v.t. 

 n.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

 n.v.t. 

 n.v.t. 

 n.v.t. 

bedragen x € 1

Gegevens 2017

         ML Wilke 1) 

 HPC Verbruggen

AA Zwierstra 

Functiegegevens

Gemeente-secretaris

Griffier

n.v.t. 

Aanvang en einde functievervulling in 2017

[01/01] – [31/12]

[01/12] – [31/12]

n.v.t. 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

                                    1,0

                            1,0

n.v.t. 

Dienstbetrekking?

ja

Ja

n.v.t. 

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

7.818

n.v.t. 

Beloningen betaalbaar op termijn

1.092

n.v.t. 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

213.788

15.373

n.v.t. 

1)    Dhr. Wilke is in 2017 zowel topfunctionaris zonder dienstbetrekking als topfunctionaris in dienstbetrekking geweest.

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking.

Er zijn geen topfunctionarissen met uitkeringen wegens beëindiging dienstverband.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

ga terug