Jaarrekening 2018

5.7 Vaste activa

Activa

Staat van activa

bedragen in € x 1.000

Activum

Aanschaf waarde 1/1

Invest-ering

Herrubr.
1)

Aanschaf waarde desinvest.

Bijdrage derden
2)

Aanschaf
waarde
31/12

Afschr. / afwaar-dering 1/1

Reguliere afschr.

Afw.
3)

Extra afschr.

Cum. Afschr. desinvest.

Boekw. Desinv.
4)

Totaal afsch/ afw 31/12
5)

Boek waarde
1/1

Boek- waarde
31/12

Rente lasten

Totaal kapitaal lasten

TV01 Bestuur

909

18

0

47

0

880

541

151

0

0

47

0

645

368

235

4

155

TV02 Burgerzaken

241

0

0

0

0

241

144

27

0

0

0

0

171

97

70

1

28

TV03 Beheer overige gebouwen en gronden

14.578

0

0

0

0

14.578

1.496

151

102

0

0

0

1.750

13.081

12.828

169

320

TV04 Overhead

87.111

6.480

0

6.341

0

87.250

43.808

4.825

0

54

6.341

0

42.347

43.302

44.904

561

5.440

TV05 Treasury

1.010

0

0

0

0

1.010

0

0

0

0

0

0

0

1.010

1.010

13

13

TV064 Belastingen overig

1.456

0

0

0

0

1.456

1.433

7

0

0

0

0

1.440

23

16

0

7

TV08 Overige baten en lasten

1.116

0

0

0

0

1.116

0

0

0

0

0

0

0

1.116

1.116

15

15

TV11 Crisisbeheersing en brandweer

2.322

4

0

0

0

2.326

778

108

0

0

0

0

886

1.544

1.440

19

127

TV12 Openbare orde en veiligheid

551

276

0

0

0

826

351

106

0

0

0

0

457

199

369

3

109

TV21 Verkeer en vervoer

10.879

7.640

0

0

-200

18.719

595

652

0

0

0

0

1.247

10.284

17.472

176

828

TV22 Parkeren

26.204

22.441

0

0

19.050

29.595

6.265

815

0

0

0

0

7.080

19.939

22.516

259

1.073

TV24 Economische havens en waterwegen

4.892

3

0

0

3

4.892

1.461

106

0

0

0

0

1.567

3.431

3.325

44

150

TV25 Openbaar vervoer

6

444

0

0

0

450

0

0

0

0

0

0

0

6

450

0

0

TV31 Economische ontwikkeling

0

28

0

0

28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

4.732

0

0

0

0

4.732

899

0

0

0

0

0

899

3.833

3.833

50

50

TV33 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

337

0

0

0

0

337

63

23

0

0

0

0

86

274

251

3

26

TV42 Onderwijshuisvesting

290.564

11.553

0

3.632

395

298.089

83.362

5.170

0

345

1.887

1.746

86.989

207.202

211.100

2.713

8.228

TV52 Sportaccommodaties

124.598

1.725

0

1.629

200

124.494

43.575

3.547

0

1.234

1.591

367

46.765

80.655

77.324

1.034

5.816

TV53 Cultuurpresentatie,-prod. en particip.

80.636

390

0

5.328

0

75.698

18.962

2.319

0

500

3.842

1.486

17.939

61.674

57.758

795

3.614

TV54 Musea

2.147

176

0

0

0

2.323

983

240

0

0

0

0

1.222

1.164

1.101

14

254

TV55 Cultureel erfgoed

1.441

0

0

115

0

1.326

903

42

0

0

65

50

880

538

446

6

48

TV57 Openb. groen en (openlucht)recreatie

10.128

780

0

1.235

80

9.593

2.260

366

0

0

1.235

0

1.392

7.868

8.201

107

473

TV61 Samenkracht en burgerparticipatie

13.208

169

0

189

0

13.188

4.925

367

0

0

154

35

5.139

8.283

8.050

106

474

TV63 Inkomensregelingen

90

-15

0

0

0

75

0

0

0

0

0

0

0

90

75

1

1

TV681 Geëscaleerde zorg 18+

2.916

8

0

0

0

2.924

1.459

60

0

0

0

0

1.519

1.458

1.405

19

79

TV72 Riolering

84.724

9.838

0

0

9.754

84.809

15.520

1.442

0

0

0

0

16.961

69.205

67.847

892

2.334

TV73 Afval

2.378

10

0

14

0

2.374

225

84

0

8

14

0

303

2.153

2.071

27

120

TV74 Milieubeheer

12.984

654

0

0

700

12.938

1.817

374

0

0

0

0

2.191

11.167

10.747

145

520

TV75 Begraafplaatsen en crematoria

277

2

0

0

0

278

66

9

0

0

0

0

75

211

203

3

12

TV81 Ruimtelijke ordening

1.132

8.215

0

46

5.974

3.327

960

57

0

0

46

0

970

172

2.357

2

59

TV82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

104.198

2.512

-273

0

0

106.437

0

0

0

0

0

619

0

103.579

105.818

727

727

TV83 Wonen en bouwen

30.669

61

0

1.294

0

29.436

8.153

511

0

0

824

470

7.840

22.515

21.595

287

798

1) Herrubricering/opsplitsing (43171)

2) Bijdrage van derden (grb 84034/86003)

3) Afwaardering (ged. verkoop - pos)/herwaardering (neg)

4) Boekwaarde desinvesteringen

5) Totaal afschrijving/ afwaardering 31/12

ga terug