Jaarrekening 2018

1. Kerngegevens

Kerngegevens per 31 december

2016

2017

2018

Sociale structuur

Aantal inwoners

226.921

229.136

231.633

Inwoners < 20

45.712

45.826

45.806

Inwoners > 64 jaar

37.774

38.333

38.641

Inwoners 65 t/m 74 jaar

20.264

20.630

20.698

Inwoners 75-84 jaar

12.642

12.619

12.704

Inwoners 85 jaar e.o.

4.868

5.084

5.239

Aantal WW-uitkeringen

5.500

4.509

3.805

Aantal bijstandsgerechtigden WWB/Participatiewet 1

7.075

6.869

6.485

Fysieke structuur

Oppervlakte gemeente (in ha)

8.887

8.892

8.892

Lengte wegen (in km)

938

938

938

Lengte waterwegen (in km)

123

123

123

Aantal woningen

106.873

109.089

110.282

Aantal bewoners per woning

2,12

2,10

2,10

% huurwoning

52

53

53

% eigen woning

48

47

47

1   Deze indicator komt terug bij taakveld 6.3 ‘Inkomensregelingen als ‘aantal verstrekte uitkeringen’.

Algemene gegevens

realisatie   2017

begroting 2018

realisatie 2018

Personeel

bezetting

formatie

bezetting

Formatie/bezetting in fte’s (per 31 december)

1.818

1.856

1.814

-      gemeenteraad

45

45

45

-      college B&W

8

6

7

-      griffie

5

7

6

-      overige formatie

1.760

1.798

1.756

Totaal personeelskosten (x €1.000)

165.778

173.036

166.462

  • ten laste van exploitatie

163.864

173.036

164.977

  • ten laste van activa en voorzieningen

1.914

0

1.485

Rente

Omslagrente

2%

1,3%

1,3%

Omslagrente verliesgevende planexploitaties en niet in exploitatie genomen bouwgronden

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Rente grondexploitatie

2%

1,5%

1,5%

Rente IHP; bestaande kredieten

2,5%

1,13%

1,13%

Rente IHP; nieuwe kredieten

2,5%

2,5%

2,5%

Rente reserves / voorzieningen

2%

1,3%

1,3%

Prijsstijging voor

Goederen en diensten / subsidies WMO/Jeugd

0,5%

1%

1%

Goederen en diensten / subsidies overige

0,75%

1,5% 1

1,5% 1

Indexering inkomsten

Tarieven, belastingen, rechten

2%

2%

2%

Overige

2%

2%

2%

1 Met uitzondering van de subsidie voor WIJeindhoven, hiervoor geldt een loonindex van 3,5%

Overzicht algemene dekkingsmiddelen (x 1.000)

Realisatie 2017

Begroting 2018

Realisatie 2018

Lokale heffingen waarvan besteding niet gebonden is

OZB

52.565

58.456

58.965

Hondenbelasting

982

969

1.052

Precariorechten

1.074

1.019

1.237

Uitkeringen gemeentefonds

Gemeentefonds

423.282

476.914

505.404

Dividend

BNG

281

434

437

Rente beleggingen

0

0

0

Eindhoven Airport

130

113

113

Essent

21

15

23

Saldo financieringsfunctie

Financieringsfunctie

3.870

875

1.179

Overige algemene dekkingsmiddelen

Rente eigen kapitaal

1.719

827

1.139

Rente belegde reserves

3.538

2.265

2.915

Vennootschapsbelasting

0

0

0

Onvoorzien

204

227

206

Balansbeeld

balans (x €1 miljoen)

Realisatie 2017

Begroting 2018

Realisatie 2018

Materiële + immateriële  vaste activa

649

778

661

financiële vaste activa (deelnemingen)

8

8

8

financiële vaste activa (doorleningen)

38

35

30

voorraden (grondexploitaties)

93

65

76

voorraden (overig)

7

7

7

vlottende activa overig

100

50

127

eigen vermogen

178

166

251

voorzieningen

59

46

35

vaste schulden

436

510

441

kasgeldleningen

70

62

35

vlottende passiva overig

152

160

148

totale baten excl. reserves

843

861

959

ga terug