Jaarrekening 2018

5.6 Incidentele mutaties saldireserve specifiek

 

 bedragen x € 1.000

Stand per 01-01-2018

6.697

Inkomsten 2018

Egalisatie kapitaallasten

117

Primaire begroting arbeidsvoorwaarden

250

Organische ontwikkeling P&O

256

Primaire begroting resultaten GB 

1.188

Incidentele miiddelen Sociaal Domein hardheidsclausule

2.000

Uitgaven 2018

Basis op orde

623

Kadernota incidentele mutaties Sociaal Domein

2.000

Expeditie Eindhoven - Genneper Parken

200

Expeditie Eindhoven-  Acquisitie bedrijven

77

Pilot programma creatieve industrie

100

Armoedebeleid

88

Egalisatie resultaten GB

1.188

Extra kosten wethouders

224

Inzet claim tekort projecten 

61

BUIG

2.100

Stand per 31-12-2018

3.847

Inkomsten in begroting 2019

Arbeidsvoorwaarden

250

Resultaten GB 

3.106

Maatwerkregeling en generatiepact

2.119

Organische ontwikkeling P&O

131

Uitgaven in begroting 2019

Basis op orde 

177

Pilot programma creatieve industrie

200

Egalisatie resultaten GB

3.106

Egalisatie kapitaallasten

350

Personeelslasten

2.119

Geoormerkte/nog niet begrote uitgaven

-3.501

Totaal 

0

ga terug