Jaarrekening 2018

5.3 Structurele mutaties reserves

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

baten / lasten

begroting 2018

realisatie 2018

verschil

0. Bestuur en ondersteuning

- toevoeging aan reserve opkomst verkiezingen

lasten

-18

-18

-

- toevoeging aan reserve maatschappelijk nut projecten

lasten

-111

-111

-

- toevoeging aan reserve eigen kapitaal

lasten

-1.869

-1.869

-

- toevoeging aan saldireserve specifiek

lasten

-2.256

-2.256

-

- toevoeging aan reserve financieringsfonds MIP

lasten

-681

-681

-

- toevoeging aan reserve burgerzaken

lasten

-543

-543

-

- toevoeging aan reserve duurzaamheidsfonds SVGG

lasten

-261

-525

-264

- onttrekking aan reserve burgerzaken

baten

1.194

1.179

-15

- onttrekking aan reserve Maatschappelijk Nut Projecten i.o.

baten

-

7

7

- toevoeging aan reserve duurzaamheidsfonds SVGG

baten

822

822

-

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

- toevoeging aan reserve groot onderhoud

lasten

-7.771

-7.771

-

- toevoeging aan reserve financieringsfonds MIP

lasten

-1.500

-1.500

-

- toevoeging aan reserve voorbereidingskrediet investeringen

lasten

175

-10

-185

- toevoeging aan reserve Maatschappelijk Nut Projecten i.o.

lasten

-15.950

-589

15.361

- onttrekking aan reserve groot onderhoud

baten

-

2.071

2.071

- onttrekking aan reserve financieringsfonds MIP

baten

2.616

2.616

-

- onttrekking aan reserve Maatschappelijk Nut Projecten i.o.

baten

4.731

-4.277

-9.008

3. Economie

- toevoeging aan reserve Maatschappelijk Nut Projecten i.o.

lasten

-620

-590

30

- toevoeging aan reserve financieringsfonds MIP

lasten

-

-301

-301

- onttrekking aan reserve financieringsfonds MIP

baten

5

5

-

- onttrekking aan reserve Maatschappelijk Nut Projecten i.o.

baten

620

430

-190

4. Onderwijs

- toevoeging aan reserve internationale school

lasten

-1.922

-2.439

-517

- toevoeging aan reserve financieringsfonds MIP

lasten

-500

-500

-

- onttrekking aan reserve internationale school

baten

1.112

1.112

-

- onttrekking aan reserve huisvesting onderwijs

baten

5.042

5.042

-

- onttrekking aan reserve Maatschappelijk Nut Projecten i.o.

baten

864

865

1

5. Sport, cultuur en recreatie

- toevoeging aan reserve buurtsportcoaches

lasten

-16

-16

-

- toevoeging aan reserve aankoop kunstvoorwerpen

lasten

-232

-232

-

- toevoeging aan reserve tentoonstellingen Van Abbemuseum

lasten

-350

-688

-338

- toevoeging aan reserve Maatschappelijk Nut Projecten i.o.

lasten

-11

-11

-

- onttrekking aan reserve aankoop kunstvoorwerpen

baten

232

69

-163

- onttrekking aan reserve tentoonstellingen Van Abbemuseum

baten

350

-

-350

- onttrekking aan reserve financieringsfonds MIP

baten

340

340

-

- onttrekking aan reserve Maatschappelijk Nut Projecten i.o.

baten

454

-62

-516

6. Sociaal domein

- toevoeging aan reserve Maatschappelijk Nut Projecten i.o.

lasten

-546

-193

353

- onttrekking aan reserve Maatschappelijk Nut Projecten i.o.

baten

1.224

-1.650

-2.874

7. Volksgezondheid en milieu

- toevoeging aan reserve bodemsanering

lasten

-332

-332

-

- toevoeging aan reserve wko's

lasten

-14

-14

-

- toevoeging aan reserve biomassacentrale Meerhoven

lasten

-101

-179

-78

- toevoeging aan reserve Maatschappelijk Nut Projecten i.o.

lasten

-1.775

-1.711

64

- onttrekking aan reserve wko's

baten

5

5

-

- onttrekking aan reserve financieringsfonds MIP

baten

56

56

-

- onttrekking aan reserve Maatschappelijk Nut Projecten i.o.

baten

506

905

399

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

- toevoeging aan risicoreserve PSV

lasten

-330

-403

-73

- toevoeging aan reserve Maatschappelijk Nut Projecten i.o.

lasten

-100

-100

-

- onttrekking aan reserve volkshuisvesting

baten

25

25

-

- onttrekking aan reserve financieringsfonds MIP

baten

54

744

690

- onttrekking aan reserve integrale wijkvernieuwing

baten

-

234

234

- onttrekking aan reserve Maatschappelijk Nut Projecten i.o.

baten

2.528

210

-2.318

Totaal structurele toevoegingen en onttrekking aan reserves

-14.854

-12.834

2.020

ga terug