Jaarrekening 2018

Op deze website vindt u de jaarstukken van de gemeente Eindhoven over het boekjaar 2018.
Met dit verslag leggen wij, als college van burgemeester en wethouders, aan u als gemeenteraad verantwoording af over het gevoerde beleid in 2018 en wat dit heeft gekost. Ons College is medio mei 2018 geïnstalleerd. Ons college heeft in het coalitieakkoord een duidelijk kader gesteld. We brengen de basis op orde bij de begroting 2019; realistisch ramen, geen budgetoverschrijdingen en starten met een breed pakket aan maatregelen om het oplopend tekort op de zorgkosten terug te dringen en trekken het budget voor de zorgkosten op naar het G40 niveau. Het bereiken van financieel effect van dit maatregelenpakket heeft tijd nodig. We zijn als nieuw College dan ook direct strak gaan sturen zodat het tekort in 2018 waarmee we zijn geconfronteerd bij onze installatie, in 2018 niet verder zou oplopen. Tussentijds is de Raad geïnformeerd over de verwachte financiële situatie per jaareinde. De jaarstukken zijn een belangrijk controle instrument van de Raad. De jaarstukken geven inzicht aan onze inwoners, maatschappelijke instellingen en bedrijven in de geleverde prestaties van het afgelopen jaar.

Burgemeester en wethouders van gemeente Eindhoven
11 juni 2019