Jaarrekening 2018

5.5 Reserves en voorzieningen

Reserves

Staat van reserves 2018

bedragen x € 1

Reserve

Stand per
01-01-2018

Toevoegingen

Onttrekking

Stand per
31-12-2018

Doel

Grootboek: 09000 Algemene reserves

2114 Reserve Eigen Kapitaal

71.212.936

1.869.000

14.871.000

55.458.211

Het Eigen Kapitaal is een algemene reserve waaraan geen specifieke bestemming is gegeven. Het Eigen Kapitaal is het belangrijkste onderdeel van de weerstandscapaciteit en dient als buffer voor het kunnen opvangen van tegenvallers.

resultaatbestemming 2017

2.752.725

09000 Algemene reserves

71.212.936

1.869.000

17.623.725

55.458.211

Grootboek: 09002 Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves met bestedingsfunctie

2020 Reserve Volkshuisvesting

86.446

-

25.000

61.446

Onderbrengen van middelen voortkomend uit de liquidatie van het Woningbedrijf per 1-1-1997, zodat bijdragen die verleend worden voor werkzaamheden op het gebied van de volkshuisvesting kunnen worden gevolgd. Door het vervallen van de Woonwagenwet is per 1 april 2003
het beheer en gedeeltelijk het eigendom van de woonwagen-standplaatsen overgedragen aan de woningbouwcorporaties. Toen besloten om de reserve in te zetten om het ingezette woonwagenbeleid verder tot uitvoering te brengen.

2098 Reserve herstructurering sportparken SEN

70.896

-

-

70.896

Herstructurering van sportpark Woensel, met name de velden van v.v. Woensel en ESV. Tevens voor de opvang van de lagere boekwinst bij verkoop van gronden als gevolg van een gewijzigde waardering (BBV).

2116 Saldireserve specifiek

6.697.260

3.811.000

6.661.000

3.847.260

De Saldireserve Specifiek is een reserve die middelen bevat die zijn bestemd voor verschillende specifiek benoemde doeleinden (bestedingsfunctie).

2124 Reserve internationale school

4.671.254

2.439.353

1.112.000

5.998.607

De middelen dienen voor de bouw en exploitatie van de Internationale School.

2131 Reserve bodemsanering

234.073

332.000

410.000

156.073

Medefinanciering van uitvoeringstaken ihkv de Wet Bodembescherming en heeft tot doel stagnatie als gevolg van onverwachte verontreiniging te voorkomen en eventueel acuut optredende risico's van bodemverontreiniging te kunnen aanpakken.

2132 Reserve integrale wijkvernieuwing

4.378.244

1.027.000

4.096.806

1.308.437

Ingesteld 7 oktober 2002. Doel is de beschikbare middelen te clusteren en daaruit de uitgaven te bekostigen van de integrale wijkvernieuwing.

2136 Reserve GroenVoorz

4.875

-

-

4.875

Ingesteld 14 april 2003 ter uitvoering van het Groenprogramma. Dit programma richt zich op het voorbereiden en uitvoeren van investeringen in openbaar groen, speelvoorzieningen, natuur en landschap.

2166 Reserve buurtsportcoaches

1.255.136

16.000

222.000

1.049.136

Afdekking van de inzet combinatiefunctionaris/buurtsportcoaches en de bijbehorende activiteiten.

2185 Reserve Opkomst verkiezingen

44.000

18.000

44.000

18.000

Jaarlijks wordt geld gereserveerd om bij verkiezingen een opkomstcampagne te kunnen voeren.

2190 Reserve Burgerzaken

1.433.727

543.000

1.178.992

797.736

Egaliseren van de kosten van de verkiezingen over de jaren.

2193 Reserve maatschappelijk nut projecten

2.178.102

111.000

-

2.289.102

Ingesteld 20 december 2004. Doel van deze reserve is de uitgaven te dekken voor investeringen van maatschappelijk nut.

2223 Reserve Buurtontmoeting

976.001

-

393.169

582.832

Ingesteld om buurtontmoeting verder te kunnen ontwikkelen in de toekomst

2266 Reserve Krachtwijken

1.043.000

-

593.000

450.000

Clusteren van de beschikbare middelen en daaruit de uitgaven van de krachtwijken bekostigen.

2272 Reserve parkeerfonds

101.566

-

101.566

-

Middelen voor de financering van maatregelen die direct bijdragen aan het verminderen van de parkeerdruk in de openbare ruimte waardoor de kwaliteit van het stedelijk parkeerklimaat gegarandeerd blijft en er een bijdrage wordt geleverd aan hiermee samenhangende doelen zoals bereikbaarheid, leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en veiligheid.

2277 Reserve WKO Botenlaan

81.589

14.000

5.000

90.589

Opvangen aanloopverliezen en tariefegalisatie.

2282 Reserve circulaires gemeentefonds

566.023

6.019.888

366.000

6.219.911

Het administratief verwerken van bedragen die worden ontvangen in de algemene uitkering tbv komende jaren en/of dusdanig laat in het jaar worden ontvangen dat besluitvorming en besteding niet meer in het lopende jaar mogelijk is.

2291 Reserve huisvesting/het nieuwe werken

347.518

1.772.000

900.000

1.219.518

Realisatie van ambtelijke huisvesting en invoering van het nieuwe werken.

2294 Reserve Citymarketing, toerisme, recr-ev

1.527.419

1.122.581

650.000

2.000.000

Inzetten tbv incidentele activiteiten en investeringen op het gebied van citymarketing, toerisme, recreatie en evenementen.

2298 Reserve frictiekosten ombuigingen

850.000

-

850.000

-

Tijdelijke dekking van salariskosten (ex) boventalligen (frictiekosten)

2304 Reserve voorbereid.krediet investeringen

1.045.000

560.000

662.000

943.000

voorbereiding van (grote) investeringen (inclusief Grondbedrijf) mogelijk te maken

2306 Reserve Duurzaamheidsfonds SVGG

847.163

525.210

822.000

550.373

mogelijk maken van flexibiliteit (BVP-aanbesteding /systeemgerichte aanpak) om te schuiven in tijd budgetten t.b.v. verduurzaming en taakuitvoering en binnen het contract SVGG

2308 Reserve reserveringen 2016

1.360.277

-

957.000

403.277

monitoring van de in 2016 gereserveerde middelen die nodig zijn voor het nakomen van verplichtingen en afspraken met derden.

2309 Reserve Programma Graag Gedaan

178.000

-

123.000

55.000

Opvangen van de kostenfluctuatie van het project Graag Gedaan

2312 Reserve reserveringen 2017

5.819.000

-

4.510.000

1.309.000

Monitoring van de in 2017 gereserveerde middelen die nodig zijn voor het nakomen van verplichtingen en afspraken met derden.

2315 Reserve reserveringen 2018

-

3.208.911

-

3.208.911

Monitoring van de in 2018 gereserveerde middelen.

2316 Reserve knooppunt XL

-

2.400.000

-

2.400.000

Gelden die in het plangebied internationale knoop XL als opbrengst of via winstneming vrijkomen tbv hetzelfde gebied inzetten om hiermee de ontwikkeling van internationale knoop XL daadwerkelijk gestalte te kunnen geven.

Bestemmingsreserves met egalisatiefunctie

2040 Reserve huisvesting onderwijs

5.420.141

6.266.697

5.042.000

6.644.838

Het doel is toekomstige tekorten in het budget onderwijshuisvesting op te vangen. De voeding van de reserve wordt gevormd door de jaarlijkse overschotten binnen de onderwijsbegroting in eerdere jaren en door verkoopwinsten van schoolpanden.

2146 Reserve maatsch nut in ontwikkeling

13.064.168

5.334.000

583.924

17.814.244

Ingesteld 12-12-2006. Financiering van projecten met een maatschappelijk nut in ontwikkeling in de openbare ruimte.

2197 Reserve aankoop kunstvoorwerpen

638.650

232.000

68.756

801.894

T.b.v. aankoop kunst (incl. bijkomende kosten).

2198 Reserve tentoonstellingen Van Abbemuseu

346.885

688.046

-

1.034.931

Egaliseren kosten voor langlopende voorbereidings- en ontwikkelingskosten voor presentaties in van Abbemuseum.

2268 Reserve bio energiecentrale Meerhoven

40.000

179.440

-

219.440

Vereffening alle kosten en opbrengsten.

2287 Reserve financieringsfonds MIP

21.567.918

9.385.957

4.821.759

26.132.116

Dekken van projecten maatschappelijk en economische nut.

2296 Reserve Revolving fund monumenten

1.344.263

-

75.334

1.268.929

Met de opbrengsten uit monumenten financiële ruimte bieden om aan de onderhoudsverplichting en overige kosten met betrekking tot de monumenten te kunnen voldoen.

2305 Reserve groot onderhoud

16.910.289

9.383.000

2.431.966

23.861.323

Egaliseren van de groot-onderhoudskosten in de openbare ruimte (niet zijnde groen en water)

2311 Reserve CO2-reductie

901.381

-

386.000

515.381

Het reduceren van de CO2-uitstoot in de stad

Bestemmingsreserves met risicofunctie

2276 Risicoreserve PSV

2.746.973

402.480

-

3.149.453

Ter dekking van mogelijke optredende risico's in de financiering en waarde van de gronden PSV.

2300 Reserve frictiekosten VRBZO

6.968.198

-

2.197.000

4.771.198

Mogelijke tekorten en de onderkende risico's inzake frictiekosten VRBZO in de toekomst af te dekken

2313 Reserve risico's garanties geldleningen

2.400.000

29.570

-

2.429.570

Dekking van eventuele aanspraken/claims in verband met verstrekte garanties en geldleningen

09002 Bestemmingsreserves

108.145.433

55.821.133

40.289.271

123.677.295

Totaal

179.358.370

57.690.133

57.912.996

179.135.506

ga terug