Jaarrekening 2018

5.4 Geldleningen

Opgenomen en verstrekte langlopende geldleningen en overige vaste schulden

bedragen x € 1.000

Omschrijving

Restant per  01-01-2018

Vermeerdering  in 2018

Aflossing in 2018

Restant per
 31-12-2018

Opgenomen geldleningen

Opgenomen leningen (voor gemeentelijke financiering en doorgeleend aan derden)

 435.380

48.500

           43.234

440.646

Waarborgsommen van derden

623

-  

3

620

Verstrekte geldleningen

Leningen aan woningbouwcorporaties

 20.464

-  

7.802

12.662

Leningen aan deelnemingen

11.921

725

12.646

Overige verstrekte leningen *

 6.212

501

665

6.048

Ontvangen waarborgsommen van derden

25

        -  

-  

25

Totaal verstrekte leningen

38.622

1.226

8.467

    31.381

* Op de balans is op de overige verstrekte leningen de gevormde voorziening voor de verstrekte leningen aan het focus investeringsfonds in mindering gebracht zodat het balanstotaal per 31-12-2019 € 5.226 miljoen bedraagt.

Gewaarborgde geldleningen

bedragen x € 1.000

Leningen in het kader van:

Oorspronkelijk bedrag lening

Borgstelling per
01-01-2018

Aflossing 2018

Borgstelling per
31-12-2018

Gezondheidszorg

8.187

5.126

-360

4.766

Cultuur

8.385

5.967

-2.136

3.831

Sport

3.022

1.257

-24

1.233

Welzijn

1.000

925

-13

912

Woningbouw

7.044

3.120

-436

2.684

Overig

1.140

166

-50

116

Totaal

28.778

16.561

-3.019

13.542

Per 31 december 2018 verleent de gemeente Eindhoven voor ca. € 1,34 miljard euro achtervang aan het waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Pas indien de reserve van het WSW plus de middelen (obligo's) van andere corporaties niet toereikend zijn, dienen het rijk en gemeenten renteloze leningen te verstrekken. Eind 2017 bedroegen deze samen ruim € 3,96 miljard.

ga terug