Jaarrekening 2018

5.2 Incidentele baten en lasten

Bedragen x € 1.000

Programma

baten / lasten

begroting 2018

realisatie 2018

verschil

0.    Bestuur en ondersteuning

- opkomst verkiezingen

lasten

-44

-55

-11

- uitbreiding aantal wethouders

lasten

-224

-224

-

- samenwerkingsagenda SGE

baten

-106

-106

-

- afzonderen brandweerkazerne D.v.Somerenstraat

lasten

-43

-41

2

- basis op orde, graag gedaan

lasten

-623

-576

47

- inhuurcorrectie Sociaal Domein

lasten

-3.000

-3.000

-

- ambtelijke huisvesting

lasten

-900

-900

-

- inzet boventallig personeel Sociaal Domein

lasten

-520

-520

-

- flexpool detacheringen

lasten

-275

-76

199

- maatwerkregeling en generatiepact

lasten

-72

-72

-

- sociale activiteiten/ gemeentefeest

lasten

-30

-30

-

- modernisering arbeidsvoorwaarden

lasten

250

250

-

- implementatie AVG

lasten

-234

-152

82

- AU/ middelen regiodeal Brainport Eindhoven

baten

39.900

39.900

-

- AU/ middelen stroppenpot

baten

-

21.694

21.694

- waardecorrectie pand Stadhuisplein 6/ vrijval voorziening

baten

-

113

113

- afwaardering diverse activa sector IB

lasten

-

-64

-64

- begeleiding ex-gedetineerden

lasten

-48

-27

21

- begeleiding ex-gedetineerden/ bijdragen rijk

baten

48

43

-5

- vrijval voorzieningen onderhoud gemeentelijke gebouwen

baten

-

3.901

3.901

- vorming voorziening belastingdebiteuren

lasten

-

-346

-346

mutaties bestemmingsreserves:

0. Bestuur en ondersteuning

- reserve opkomst verkiezingen

baten

44

44

-

- saldireserve specifiek

lasten

-367

-367

-

- saldireserve specifiek

baten

2.908

2.908

-

- reserve circulaires gemeentefonds

lasten

-

-6.020

-6.020

- reserve circulaires gemeentefonds

baten

16

16

-

- reserve frictiekosten VRBZO

baten

1.185

1.185

-

- reserve huisvesting/het nieuwe werken

lasten

-1.772

-1.772

-

- reserve huisvesting/het nieuwe werken

baten

900

900

-

- reserve frictiekosten ombuigingen

baten

795

850

55

- reserve Citymarketing, toerisme, recr/ev

baten

200

200

-

- reserve reserveringen

lasten

-371

-371

-

- reserve reserveringen

baten

208

208

-

- reserve financieringsfonds MIP

lasten

-1.000

-1.000

-

- reserve kredietrisico's garanties geldleningen

lasten

-35

-30

5

- verrekening tussen reserves onderling

lasten

-10.808

-10.808

-

- verrekening tussen reserves onderling

baten

10.808

10.808

-

1. Veiligheid

- reserve frictiekosten VRBZO

baten

1.012

1.012

-

- reserve reserveringen

lasten

-750

-750

-

- reserve reserveringen

baten

1.452

1.452

-

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

- reserve knooppunt XL

lasten

-500

-500

-

- saldireserve specifiek

baten

88

88

-

- reserve parkeerfonds

baten

102

102

-

- reserve reserveringen

lasten

-200

-200

-

- reserve reserveringen

baten

313

313

-

3.   Economie

- reserve knooppunt XL

lasten

-600

-600

-

- saldireserve specifiek

baten

177

177

-

- reserve Citymarketing, toerisme, recr/ev

lasten

-

-1.123

-1.123

- reserve Citymarketing, toerisme, recr/ev

baten

450

450

-

- reserve reserveringen

lasten

-566

-469

97

- reserve reserveringen

baten

65

65

-

- reserve circulaires gemeentefonds

baten

100

100

-

4.   Onderwijs

- reserve huisvesting onderwijs

lasten

-3.900

-6.191

-2.291

- reserve reserveringen

lasten

-100

-90

10

- reserve reserveringen

baten

325

325

-

5.   Sport, cultuur en recreatie

- reserve buurtsportcoaches

baten

222

222

-

- saldireserve specifiek

baten

200

200

-

- reserve revolving fund monumenten

baten

50

75

25

- reserve buurtontmoeting

baten

20

20

-

- reserve reserveringen

lasten

-95

-95

-

- reserve reserveringen

baten

272

272

-

6.   Sociaal Domein

- reserve circulaires gemeentefonds

baten

235

235

-

- saldireserve specifiek

baten

2.100

2.100

-

- reserve krachtwijken

baten

443

443

-

- reserve graag gedaan

baten

123

123

-

- reserve buurtontmoeting

baten

339

373

34

- reserve reserveringen

lasten

-50

-50

-

- reserve reserveringen

baten

2.596

2.596

-

7.   Volksgezondheid en milieu

- reserve circulaires gemeentefonds

baten

15

15

-

- reserve reserveringen

lasten

-111

-111

-

- reserve reserveringen

baten

50

50

-

8.  Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

- reserve knooppunt XL

lasten

-1.300

-1.300

-

- saldireserve specifiek

lasten

-1.188

-1.188

-

- saldireserve specifiek

baten

1.188

1.188

-

- reserve voorbereidingskredieten investeringen

baten

90

90

-

- reserve krachtwijken

baten

150

150

-

- reserve reserveringen

lasten

-1.100

-1.073

27

- reserve reserveringen

baten

186

186

-

mutaties algemene reserve:

0. Bestuur en ondersteuning

- mutatie weerstandsvermogen

baten

14.871

14.871

-

1.   Veiligheid

- actiecentrum ondermijning

lasten

-175

-153

22

- pilot AFZ

lasten

-133

-30

103

- brandweerzorg veiligheidsregio

lasten

-1.012

-1.012

-

- beheer veiligheidsfonds

lasten

-910

-303

607

- intensivering veiligheid

lasten

-750

-687

63

- uitvoering regiodeal Brainport Eindhoven

lasten

-39.900

-39.900

-

- explosievenonderzoek

lasten

-204

-43

161

- vrijval onderhoudsvoorzieningen brandweerkazernes

baten

-

213

213

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

- verlening gratis openbaar vervoer

lasten

-190

-190

-

- taxibeleid

lasten

-158

-160

-2

- emissieloze mobiliteit

lasten

-461

-309

152

- emissieloze mobiliteit/ bijdragen derden

baten

139

-

-139

- opwaarderen waarde in erfpacht uitgegeven gronden

baten

-

170

170

- vrijval voorziening parkeerfonds

baten

-

14

14

- vrijval onderhoudsvoorziening kunstwerken

baten

-

3

3

- herziening subsidies HOV 2

baten

-

2.869

2.869

3.   Economie

- pilot programma Creatieve Industrie

lasten

-200

-200

-

- kampioenschap PSV

lasten

-273

-276

-3

- kampioenschap PSV/ bijdragen derden

baten

140

140

-

- evenement Off Brand

lasten

-317

-317

-

- voorziening ROW

lasten

-100

-100

-

- vrijval onderhoudsvoorziening 't Karregat

baten

-

286

286

- tussentijdse winstname GB/ bedrijventerreinen

baten

600

1.346

746

- gecalculeerd projectresultaat GB/ bedrijventerreinen

baten

520

-

-520

- Smart City programma

lasten

-550

-550

-

- vrijval voorziening ROW

baten

-

1.640

1.640

- vrijval voorziening fysieke basisinfrastructuur

baten

-

1.500

1.500

4.   Onderwijs

- techologie educatie

lasten

-205

-215

-10

- kennisfestival

lasten

-25

-20

5

- waardecorrectie pand Flotowlaan 1/ vrijval voorziening

baten

-

2.995

2.995

- afwaardering activa OHV/ Mainelaan/Baarle Hertoglaan

lasten

-

-484

-484

- outreachende inzet onzichtbare jongeren

lasten

-191

-71

120

- outreachende inzet onzichtbare jongeren/ bijdrage ESF

baten

95

35

-60

- registratie en monitoring VSO

lasten

-95

-67

28

- registratie en monitoring VSO/ bijdrage ESF

baten

95

66

-29

- vrijval onderhoudsvoorziening bruikleenscholen

lasten

0

1.000

1.000

- vrijval onderhoudsvoorziening diverse Spilcentra

baten

-

2.402

2.402

5.   Sport, cultuur en recreatie

- activering sport/ buurtsportcoaches

lasten

-222

-222

-

- Genneper Hoeve

lasten

-200

-200

-

- uitvoeringsplan monumenten

lasten

-50

-7

43

- renovatie groen

lasten

-300

-300

-

- voorbereidingskosten omvorming Tongelreep

lasten

-

-815

-815

- afwaardering diverse activa sport

lasten

-

-1.151

-1.151

- afwaardering diverse activa Cultuurpanden

lasten

-

-1.986

-1.986

- vrijval voorzieningen bomen- en groencompensatie

baten

-

581

581

- vrijval voorziening onderhoud speeltuinen

baten

-

17

17

- vrijval diverse voorzieningen sportaccommodaties

baten

-

5.004

5.004

- vrijval div. onderhoudsvoorz.vastgoed kunst en cultuur

baten

-

4.796

4.796

- vrijval onderhoudsvoorz. vastgoed Van Abbemuseum

baten

-

640

640

- vrijval onderhoudsvoorzieningen cultureel erfgoed

baten

-

1.573

1.573

- vrijval onderhoudsvoorziening kinderboerderij

baten

-

46

46

- World Design Expo

lasten

-105

-105

-

- World Design Expo/ bijdrage derden

baten

175

175

-

6.   Sociaal Domein

- VTA incl project 'ons buurthuis bruist'

lasten

-209

-77

132

- project 'Samenwerking Rwanda - Eindhoven'

lasten

-75

-3

72

- programma 'Graag gedaan'

lasten

-4

-18

-14

- GGW deelplafond duursubsidie

lasten

-443

-443

-

- programmaplan Migratie

lasten

-1.841

-1.491

350

- programmaplan Migratie

baten

16

86

70

- ontmoeten040

lasten

-112

-112

-

- arbeidsparticipatie GGZ

lasten

-90

-97

-7

- PSV in community

lasten

-100

-150

-50

- collectieve zorgverzekering gemeente

lasten

-300

-300

-

- bezuinigingstaakstelling sport

lasten

-1.300

-1.300

-

- Project 'Verward en dan?'

lasten

-149

-179

-30

- Project 'Verward en dan?'/ bijdragen derden

baten

149

176

27

- subsidie collectief welzijn

lasten

-1.580

-1.574

6

- oprichting zelfstandigenpakket Eindhoven

lasten

-251

-131

120

- oprichting zelfstandigenpakket Eindhoven/bijdr.provincie

baten

251

131

-120

- vrijval onderhoudsvoorzieningen welzijnsaccommodaties

baten

-

391

391

- vrijval onderhoudsvoorzieningen dag/nachtopvang

baten

-

282

282

7.   Volksgezondheid en milieu

- implementatie richtlijn EED

lasten

-15

-15

-

- vrijval onderhoudsvoorzieningen biomassacentrales

baten

-

53

53

8.  Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

- ontwikkelvisie binnenstad

lasten

-60

-58

2

- uitvoering woonvisie Wonen

lasten

-30

-30

-

- gebiedsgerichte aanpak

lasten

-150

-145

5

- woonwagenbeleid RD

lasten

-113

-66

47

- invoering omgevingswet

lasten

-733

-733

-

- verduurzamen maatschappelijk vastgoed

lasten

-400

-427

-27

- tussentijdse winstname GB/ niet bedrijventerreinen

baten

1.300

10.886

9.586

- gecalculeerd projectresultaat GB/ niet bedrijventerreinen

baten

1.215

-

-1.215

- explosievenonderzoek GB

lasten

-44

-227

-183

- vrijval voorziening waardevermindering gronden

baten

-

145

145

- vrijval onderhoudsvoorz. div. gemeentelijke gebouwen

baten

-

620

620

- waardecorrectie div. panden Genneperweg/vrijval        voorziening

baten

-

104

104

Totaal incidentele baten

baten

88.835

150.342

61.507

Totaal incidentele lasten

lasten

-85.301

-97.390

-12.089

Totaal incidentele baten en lasten

3.534

52.952

49.418

ga terug