Jaarrekening 2018

3f. Verbonden partijen

Een verbonden partij is een rechtspersoon waarin de gemeente zowel bestuurlijk als financieel een belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan een zetel in het bestuur of een stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen beschikbaar stelt, die zij mogelijk kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij.

Rechtspersonen zijn in te delen naar privaatrechtelijke rechtspersonen en de publieksrechtelijke rechtspersonen. Bij de privaatrechtelijke rechtspersonen gaat het primair om de stichting/vereniging, de N.V., de B.V. en de C.V.
De privaatrechtelijke organisaties vinden hun wettelijke oorsprong in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Bij de publieke rechtspersonen gaat het primair om de Gemeenschappelijke Regeling (in verschillende verschijningsvormen), die hun basis vinden in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Verder bestaat er nog de combinatievorm, zoals de P.P.S.-constructie (publiek-privaatrechtelijke samenwerking).
Het deelnemingenbeleid van de gemeente Eindhoven is verankerd in de nota “Op afstand verbonden”. De nota, geactualiseerd in 2018, geeft een bestuurlijk-juridisch, financieel en organisatorisch kader voor de (privaatrechtelijke) deelnemingen en de (publiekrechtelijke) openbare lichamen, waaraan de gemeente bevoegdheden en taken heeft overgedragen. Het deelnemingenbeleid gaat uit van actief aandeelhouderschap om de publieke belangen binnen de verbonden partijen te borgen.

Als aandeelhouder wil de gemeente op de volgende terreinen actief invloed uitoefenen: strategie (onder andere koersbepalende investeringen), beloningen in de (semi)publieke sector (Wet Normering Topinkomens), maatschappelijk verantwoord ondernemen (waaronder social return), risicobeheersing, eigen vermogen, benoemingen bestuurders en commissarissen (met aandacht voor diversiteit) en duurzaamheid.
Tussen een verbonden partij en de gemeente kunnen ook andersoortige relaties bestaan, bijvoorbeeld subsidies, inkoop en ter beschikking stelling van vastgoed.

Op de volgende pagina is uiteengezet:

 • In welke verbonden partijen de gemeente Eindhoven participeert (officiële benaming);
 • De vestigingsplaats van de verbonden partij;
 • Tot welk type rechtsvorm de verbonden partij behoort;
 • Op welke wijze de gemeente financieel belang heeft in de verbonden partij;
 • Op welke wijze de gemeente een bestuurlijk belang heeft in de verbonden partij;
 • Aan welk taakveld de verbonden partij een bijdrage levert. In het desbetreffende taakveld is uiteengezet aan welke doelstellingen een bijdrage geleverd wordt door de verbonden partij, welke relevante ontwikkelingen verwacht worden en eventuele risico’s die van invloed zijn op onze financiële positie.

bedragen x € 1.000

Naam verbonden partij

Taak
veld

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

2018

31-12-2018

31-12-2018

2017

31-12-2017

31-12-2017

Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijk Regeling Werkvoorziening Regio Eindhoven (GRWRE)

6.4

371

6.769

10.247

907

6.197

10.335

GR Centrum Uitvoering reinigingstaken Eindhoven en omgeving (CURE)

7.3

198

18.079

198

469

18.266

469

GR GGD Brabant Zuidoost

7.1

-16

12.663

2.830

-129

12.195

2.555

GR Metropoolregio Eindhoven

0.1

1.005

17.413

4.280

389

20.355

4.038

GR Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)

7.4

0

4.254

1.515

0

5.055

1.577

GR Veiligheidsregio Zuidoost Brabant (VRBZO)

1.1

773

42.790

7.391

952

44.806

7.561

Vennootschappen en coöperaties

BNG Bank N.V., gevestigd te Den Haag

0.5

337.000

132.518.000

4.991.000

393.000

135.072.000

4.687.000

Brainport Development N.V.

3.1

35

3.177

3.258

8

3.073

3.223

Breedband Regio Eindhoven B.V.

3.1

-313

1.273

3.973

79

1.126

4.286

Eindhoven Airport N.V.

7.4

14.270

26.755

100.064

12.032

35.602

86.252

Enexis Holding N.V.

0.5

319.000

3.691.000

4.024.000

207.000

3.860.000

3.808.000

Flight Forum Beheer B.V.

3.2

0

28

18

0

23

18

Flight Forum C.V.

3.2

6.932

5.287

18.345

-514

4.631

11.413

ICT-coöperatie Beware

0.4

10

95

10

0

157

0

Muziekgebouw N.V.

5.3

nnb

nnb

nnb

-486

5.600

-2.356

Park Strijp Beheer B.V.

8.3

397

1.596

830

135

1.074

433

Park Strijp C.V.

8.3

498

29.254

2.644

144

28.614

2.145

Parktheater Eindhoven N.V.

5.3

nnb

nnb

nnb

1

4.565

3.150

Twice Eindhoven B.V.

3.1

nnb

nnb

nnb

372

13.932

5.235

Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijk Regeling Werkvoorziening Regio Eindhoven (GRWRE)

Doelstelling en openbaar belang

Het Werkvoorzieningsschap regio Eindhoven (GRWRE) behartigt de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en gezamenlijk afgesproken re-integratietaken voor andere gemeentelijke doelgroepen Participatiewet.

Inzicht bestuurlijk belang

Aandeel (jaarlijkse bijdrage):

 • Gemeente Eindhoven ca. 80%;
 • Overige gemeenten ca. 20%

Het bestuur bestaat uit het Algemeen Bestuur (AB), het Dagelijks Bestuur (DB) en de Voorzitter. Het DB bestaat uit de leden van het AB. Het AB benoemt uit zijn midden een voorzitter van het AB die tevens voorzitter is van het DB. De voorzitter vertegenwoordigt Ergon in- en buiten rechte.  Het AB, DB  en de voorzitter kunnen commissies van advies instellen.
Voor zowel het algemeen alsook het dagelijks bestuur geldt één stem per lid, de voorzitter inbegrepen. Een besluit komt tot stand wanneer meer dan de helft van het aantal stemmen die meer dan de helft van het totaal aantal inwoners van de gemeenten die deelnemen in deze gemeenschappelijke regeling vertegenwoordigen, zich voor het voorstel heeft verklaard. Bij staking der stemmen heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.
De wijziging van de GR en de statuten in verband met het onderbrengen van het Participatiebedrijf onder de GRWRE heeft plaatsgevonden in 2018.

Wisselingen bestuur / RvC / RvT

Sinds 2017 heeft er een wijziging in het bestuur plaatsgevonden door de gewijzigde Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR). Het AB bestaat nu uit 10 leden, 2 collegeleden uit elke gemeente. Vanuit Eindhoven zijn dit de portefeuillehouder participatie en de portefeuillehouder financiën. Het DB kent 3 leden, te weten een van zetel Eindhoven (lid), zetel Valkenswaard en Heeze-Leende en een zetel voor Veldhoven (voorzitter).

Wet Normering Topinkomens

Wordt op getoetst. Uit navraag blijkt dat er geen bestuurders zijn bij Ergon die een salaris ontvangen groter dan de norm.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Dit zit opgesloten in het feit dat zij in het leven geroepen zijn voor het uitvoeren van een wettelijke taak (WSW).Ergon heeft als opdracht om sociale loonvormende arbeid tot stand te brengen. Daarnaast doen ze aan CO2-reductie bijdragen door inzet van elektrische auto’s met name voor gebruik in de binnenstad (stadsreiniging). De gemeente Eindhoven heeft Ergon ook een bijdrage in de kosten verstrekt voor het inrichten van de benodigde laad-infrastructuur. Verder heeft Ergon voor haar activiteiten in de openbare ruimte van Eindhoven een CO2-emissie-certificaat behaald.

Geleverde prestaties

Levering prestaties: de belangrijkste taakstellingen zijn:

 1. Het uitvoeren van de WSW-oud voor de 5 deelnemende gemeenten. Met ingang van 2015 is er geen sprake meer van een echte taakstelling, maar van een verwachte realisatie. Er is immers geen instroom meer.
 2. Het ondersteunen van bijstandsgerechtigden bij het vinden van een baan (door het Participatiebedrijf);
 3. Uitvoering geven aan beschut werk nieuw onder de participatiewet en het uitvoering geven aan loonkostensubsidieplekken.

Realisatie doelstellingen:
Uit de geleverde prestaties blijkt dat nagenoeg alle doelstellingen voldoende zijn gerealiseerd. De aantallen beschut werk blijven achter bij de doelstellingen.

Belangrijkste ontwikkelingen en wijzigingen risico's

Er is sprake van een landelijk risico op het gebied van de WSW vanwege een lagere rijkssubsidie per WSW-werkplek (de zogenaamde efficiencykorting). Ergon heeft hiervoor een meerjaren bezuinigingsplan opgesteld om deze efficiencykorting binnen de eigen bedrijfsvoering te kunnen opvangen.

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

2018

31-12-2018

31-12-2018

2017

31-12-2017

31-12-2017

371

6.769

10.247

907

6.197

10.335

Toelichting financiële informatie

Gebaseerd op de definitieve cijfers 2018.

GR Centrum Uitvoering reinigingstaken Eindhoven en omgeving (CURE)

Doelstelling en openbaar belang

Cure behartigt de belangen van en de samenwerking tussen Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard voor het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en daarmee samenhangende taken. Dit, in lijn met de Wet milieubeheer en het door de overheid gevoerde afvalstoffenbeleid.
Cure doet dit door de focus te leggen op 4 kernwaarden, zijnde 100% hergebruik van de huishoudelijke afvalstromen, het optimaliseren van het serviceniveau voor de burgers, het beheersen en optimaliseren van de kosten en de inzet van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Hierdoor kan het product afval verder ontwikkeld worden tot nieuwe grondstoffen en kan onder andere de werkgelegenheid en de circulaire regionale economie worden gestimuleerd.

Inzicht bestuurlijk belang

Aandeel (jaarlijkse bijdrage):

 • Gemeente Eindhoven ca. 75%;
 • Overige gemeenten ca. 25 % (Geldrop en Valkenswaard tezamen).

Voor zowel het AB alsook het DB geldt één stem per lid, de voorzitter inbegrepen. Bij staking der stemmen heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.

 • Het AB bestaat uit twee leden per deelnemende gemeente. De voorzitter is voorzitter van het AB en van het DB;
 • Het DB wordt gevormd door de voorzitter van het AB alsmede twee overige leden. De twee overige leden worden uit en door het AB aangewezen. De leden van het DB zijn elk afkomstig uit verschillende deelnemende gemeenten.

Wisselingen bestuur / RvC / RvT

Niet van toepassing.

Wet Normering Topinkomens

Niet van toepassing: het betreft aangestelde bestuurders van gemeenten (vanuit hun functie als wethouder) en een ambtenaar als directeur, ingepast in de lokaal gemeentelijke CAR structuur.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Is bij de oprichting van Cure 2.0 met ingang van 2014 vastgesteld.

Geleverde prestaties

Het afval in Eindhoven is ingezameld en verwerkt. Door de gestegen verwerkingskosten is de begroting 2018 tussentijds gewijzigd.

Belangrijkste ontwikkelingen en wijzigingen risico's

De belangrijkste ontwikkelingen en financiële risico’s bij Cure zijn:  
• Recente grote projecten vragen om continuering van inhuur van specialistische kennis over diverse zaken op breed financieel terrein.
• Sinds 2016 geldt een vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen. Naar verwachting zijn de effecten beperkt.
• Voorbereiding Renescience: als dit project niet doorgaat resulteert dit direct tot een nadelig resultaat voor Cure, ter waarde van € 2,4 miljoen voor Eindhoven (2020). Naar verwachting zal de beslissing over dit project in de tweede helft van 2019 plaatsvinden.
• Deelnemende gemeenten staan garant voor leningen voor projecten. Cure heeft geen eigen vermogen. Bij grote investeringen waarvoor een lening nodig is,  zoals bijv. bij Renescience, staat Eindhoven voor 75% garant gezien het aandeel o.b.v. onze jaarbijdrage aan Cure. De raad besluit om de garantstelling wel of niet aan te gaan, gekoppeld aan de besluitvorming over de projecten.
• Conform de GR is de evaluatie van de samenwerkingsregeling in 2017 uitgevoerd. Deze is in 2018 bestuurlijk behandeld.

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

2018

31-12-2018

31-12-2018

2017

31-12-2017

31-12-2017

198

18.079

198

469

18.266

469

Toelichting financiële informatie

De definitieve jaarrekening 2018 van Cure is nog niet beschikbaar. Gepresenteerde cijfers van 2018 zijn derhalve onder voorbehoud.

GR GGD Brabant Zuidoost

Doelstelling en openbaar belang

De GGD Brabant Zuid-Oost is een samenwerking tussen Eindhoven en de 20 overige regiogemeenten, met als doel bij te dragen aan een positieve ontwikkeling van de gezondheidssituatie van de inwoners. Deze ontwikkelingen zijn beschreven in de kadernota van de GGD.

Inzicht bestuurlijk belang

Aandeel (jaarlijkse bijdrage):
•   Gemeente Eindhoven ca. 29,79%
•   Overige gemeenten ca. 70,21%
Gemeente bestuurders zijn vertegenwoordigd in het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van de GGD. Het Algemeen bestuur stelt de hoofdlijnen van het GGD beleid vast alsmede de begroting en de jaarrekening. Het dagelijks bestuur ziet toe op de dagelijkse gang van zaken, bereidt samen met de directeur de AB-vergaderingen voor en draagt zorg voor het uitvoeren van de besluiten van het AB.
De stemverhouding van de aangewezen leden in het Algemeen Bestuur is als volgt:
•   gemeente tot 20.000 inwoners heeft een stem;
•   gemeente vanaf 20.000 inwoners heeft twee stemmen;
•   de gemeente Helmond heeft 3 stemmen;
•   de gemeente Eindhoven heeft 5 stemmen.

Wisselingen bestuur / RvC / RvT

Renate Richters maakt deel uit van het AB en DB. De deelname aan de financiële commissie wordt sinds 2018 ambtelijk ingevuld.

Wet Normering Topinkomens

In het concept accountantsverslag 2018 GGD BZO wordt gesteld dat: ‘uit de werkzaamheden blijkt dat in 2018 voor de topfunctionarissen (directie, dagelijks bestuur en algemeen bestuur) en overige medewerkers geen sprake is van een overschrijding van de grensbedragen en dat de WNT juist is verantwoord in de jaarstukken”.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Dit zit opgesloten in het feit dat zij in het leven geroepen zijn voor het uitvoeren van een wettelijke taak (Wet Publieke Gezondheid).

Geleverde prestaties

1.Bestuursopdracht: In 2018 kreeg de GGD BZO te maken met een aantal financiële tegenslagen, waardoor de Algemene Reserve Publieke Gezondheid ver onder het geaccepteerd minimum kwam. De inwonersbijdrage werd verhoogd (deels structureel, deels eenmalig) om genoemde reserve weer binnen de afgesproken bandbreedte te krijgen. Dit heeft geresulteerd in een bestuursopdracht (bestaande uit 5 deelopdrachten) vanuit het Algemeen Bestuur aan de directeur van de GGD BZO:
    A. Het uitwerken van een efficiënte en effectieve uitvoering van de bedrijfsvoeringstaken en de wijze waarop wordt ingezet op het continue verbeteren en door ontwikkelen van de organisatie;
    B. Het ontwikkelen van een duurzaam en transparant financieringsmodel voor de GGD;
    C. Het vergroten van het huidige aanbod in contracttaken;
    D. Het onderzoeken van uiteenlopende financieel-juridische mogelijkheden om strategische samenwerkingsverbanden aan te gaan;
    E. Het onderzoeken van de uitvoering van een doorlopende lijn JGZ, voor de totale leeftijdsgroep van 0 tot 18 jaar.
2. Decentralisatie van het Rijksvaccinatieprogramma: De uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (hierna: RVP) valt sinds 1-1-2019 onder bestuurlijke verantwoording van gemeenten. De gemeenten ontvangen hiervoor een dekking uit het gemeente fonds. De operationele uitvoering ligt vanaf 1-1-2019 bij de GGD BZO, Zuidzorg en Zorgboog (de laatste in andere regiogemeenten).
3. Bestrijden schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten: In lijn met het in 2017 genomen besluit om de bestuurlijke verantwoordelijkheid van wettelijke taken ten behoeve van het bestrijden van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten, onder te brengen bij de GGD BZO, is in 2018 de ‘leerplichtcommissie Bestrijden schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten’ in het leven geroepen. Deze commissie wordt voorgezeten door de wethouder Onderwijs van de gemeente Eindhoven.

Belangrijkste ontwikkelingen en wijzigingen risico's

Risico’s zijn met name het risico dat de loon- en materiele kosten sneller stijgen dan de in de begroting opgenomen indexering, de uitvoering van noodzakelijke activiteiten zonder financiering, het risico dat door reorganisatie of iets dergelijks wachtgelden/frictiekosten dienen te worden uitbetaald die niet door gemeenten, derden of de lopende exploitatie worden gedekt, of als gevolg van (belasting) wet- en regelgeving de kosten meer dan gemiddeld stijgen en/of tot een naheffing leiden.

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

2018

31-12-2018

31-12-2018

2017

31-12-2017

31-12-2017

-16

12.663

2.830

-129

12.195

2.555

Toelichting financiële informatie

Betreft de voorlopige cijfers.

GR Metropoolregio Eindhoven

Doelstelling en openbaar belang

Bestuurlijk samenwerkingsverband tussen Eindhoven en de twintig andere Zuidoost Brabantse gemeenten draagt bij aan een excellent vestigingsklimaat voor bedrijven en inwoners in de Brainportregio. In het in 2018 door de gemeenten voorbereide nieuwe samenwerkingsakkoord komt de focus van deze strategische bestuurlijke samenwerking te liggen op het terrein van Economie, Mobiliteit, Energietransitie en Transitie Landelijk Gebied.

De financiering van de Metropoolregio Eindhoven (MRE) gebeurt door de 21 deelnemende gemeenten gezamenlijk, op basis van een jaarlijkse inwonerbijdrage. Via de Metropoolregio Eindhoven (MRE) dragen alle gemeenten bij aan onder andere de basisfinanciering van Brainport Development en het Stimuleringsfonds.
Ook de samenwerking van 20 gemeenten in het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe) is formeel ondergebracht in de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven. In 2018 is het bepalen van het toekomstperspectief van het RHCe actueel geworden.

Inzicht bestuurlijk belang

Financiële jaarlijkse bijdrage geschiedt op basis van (relatief) inwoneraantal.
·   Gemeente Eindhoven ca. 30%
·   Overige gemeenten ca. 70%
In het Algemeen Bestuur heeft iedere gemeente een gelijk stemgewicht.  
Bij besluiten moet meer dan de helft van het totale aantal stemgerechtigde leden van het algemeen bestuur aanwezig zijn, besluitvorming geschiedt bij meerderheid van stemmen. Voor het tot stand komen van een beslissing over vaststelling van de begroting, begrotingswijzigingen, jaarrekening en regionale agenda is een gekwalificeerde meerderheid vereist van drie/vierde van hen die een stem uitbrengen.

Wisselingen bestuur / RvC / RvT

N.v.t.

Wet Normering Topinkomens

Er wordt voldaan aan de voorwaarden met betrekking tot normering van topinkomens. Mocht dit onderwerp bezoldiging op de agenda staan, neemt bij de voorbereiding op het agendapunt gemeente Eindhoven dit mee in haar advies richting het lid algemeen bestuur.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Indien van toepassing wordt hiervoor in het Algemeen Bestuur en op andere MRE-bijeenkomsten aandacht gevraagd.

Geleverde prestaties

In 2018 is door de 21 samenwerkende gemeenten bestuurlijk en ambtelijk gewerkt aan de totstandkoming van een nieuw “samenwerkingsakkoord” met een nieuwe focus en meer slagkracht. Op basis van een Ambitiedocument (maart) en een daarop volgende Bouwstenennotitie (zomer) is het concept-Samenwerkingsakkoord MRE 2019-2022 door het AB-MRE op 12 december 2018 vrijgegeven voor de zienswijzeprocedure, welke op 27 maart 2019 in het AB-MRE moet leiden tot besluitvorming. Op meerdere momenten zijn gedurende dit “updateproces” bijeenkomsten georganiseerd tijdens welke de gemeenten (raden en colleges) input konden leveren.
Uitgaande van de aangepaste focus op Economie, Mobiliteit, Energietransitie en Transitie Landelijk Gebied is in het najaar in het Algemene Bestuur MRE besloten tot overdracht van de MRE-opgaven op de thema’s Wonen, Bedrijventerreinen, Arbeidsmarkt en Ruimte naar de subregio’s.

RHCe: programma met de activiteiten van het Regionaal Historisch Centrum.

Oud SRE: de afwikkeling van (Europese subsidie)projecten vanuit het oude SRE.

Belangrijkste ontwikkelingen en wijzigingen risico's

Afbouw personeel: De taakstellende afbouw van personeel volgend uit de reorganisatie van het SRE is in 2018 al volledig gerealiseerd, waar de oorspronkelijke planning voorzag in uiterlijk 2020. Daarmee is dit risico niet langer aan de orde.
Metropoolregio Eindhoven: In het najaar 2019 zal de (financiële) vertaling van de besluitvorming van 27 maart 2019 over het nieuwe samenwerkinsakkoord plaatsvinden.
Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe): Met behulp van een extern bureau en interim manager wordt op dit moment, in samenspraak met de gemeenten, bezien hoe de organisatie uitgerust kan worden voor taken zoals deze nu en in de toekomst op het RHCe afkomen. De uitkomsten van dit proces worden vertaald in een nieuw op te stellen bedrijfsplan.
Gulbergen: De voormalige stortplaats is officieel nog niet gesloten en de nazorg niet overgedragen aan de Provincie Noord Brabant. Voornaamste reden hiervoor is dat er tussen de stortplaatsen en de provincie Noord Brabant nog geen overeenstemming is over de voorwaarden van sluiting en overdracht.
Naheffingen afval: Het geschil tussen Attero en de Brabantse gewesten over de garantieplicht van aanlevering van brandbaar restafval over het jaar 2015, € 2,3 miljoen loopt nog steeds. In 2018 heeft de arbitragecommissie geoordeeld dat de gewesten/gemeenten verplicht zijn om aan Attero een compensatie te betalen voor de minderlevering over het contractjaar 2015. In het tweede tussenvonnis is vervolgens bepaald dat er een nieuwe zitting wordt gepland voor de berekening van de hoogte van de vordering van Attero. Attero heeft in aanloop naar deze zitting haar eis vermeerderd met een vordering over de resterende contractperiode 2016 tot en met januari 2017 ad € 2,6 miljoen. De arbitragecommissie heeft deze vermeerdering toegestaan. De verwachting is dat in de eerste maanden van 2019 een eindvonnis zal worden gewezen. De Gemeente Eindhoven heeft conform contract voldoende restafval aangeboden aan Attero en stelt zich op het standpunt dat  bij een succesvolle claim van Attero aan het gewest de bijdrage van de gemeente Eindhoven nihil is. De mogelijke claim zal volgens de gemeente Eindhoven dan ook betaald moeten worden door de gemeenten die conform contract te weinig afval hebben aangeleverd.
Binnen Eindhoven wordt voor deze vordering geen claim op de voorziening afvalstoffen gelegd.

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

2018

31-12-2018

31-12-2018

2017

31-12-2017

31-12-2017

1.005

17.413

4.280

389

20.355

4.038

Toelichting financiële informatie

Betreft conceptcijfers 2018. De accountantscontrole heeft nog niet plaats gevonden en het algemeen bestuur dient de jaarrekening nog vast te stellen.

GR Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)

Doelstelling en openbaar belang

De ODZOB voert ten behoeve van de deelnemers taken uit op het gebied van het omgevingsrecht en levert als uitvoeringsdienst van het lokaal en provinciaal bestuur een bijdrage aan het realiseren en borgen van de door de verantwoordelijke overheden in de regio Zuidoost-Brabant aangegeven kwaliteit van de fysieke leefomgeving. De opdrachtportefeuille van de ODZOB is voor circa 30% landelijk opgelegd als verplichte basistaak, de rest van de taken zijn verzoektaken. En door de deelnemers ingebrachte budgetten voor collectieve taken en intensivering van taken.
Odzob verwacht dat de vennootschapsbelasting een beperkte impact zal hebben (beeld eind 2018).

Inzicht bestuurlijk belang

Aandeel (financiële bijdrage, op basis van omzet):
• Gemeente Eindhoven: 9%
• Andere gemeenten: 47%
• Provincie: 35%
• Derden: 9% (Dit percentage is juridisch begrensd tot 17% als richtwaarde, in verband met de Europese richtlijn aanbestedingen. (bron: Adviesbureau AKD, 2013))

Het openbaar lichaam heeft een algemeen bestuur (AB). Gedeputeerde Staten en de colleges wijzen uit hun midden ieder één lid van het AB aan. De ODZOB kent 22 deelnemers. De voorzitter wordt door en uit het AB aangewezen. Het dagelijks bestuur (DB) bestaat uit minimaal 3 leden en maximaal 6 leden waaronder de voorzitter. De leden worden uit en door het AB gekozen.

Ieder lid van het AB heeft in de vergadering één stem. Besluiten worden genomen met een meerderheid van stemmen van de aanwezige leden, tenzij in de regeling anders is bepaald. Besluiten betreffende vaststelling van de begroting, begrotingswijzigingen en jaarrekening worden genomen met een meerderheid van stemmen, met dien verstande dat de meerderheid van stemmen eveneens tenminste de helft van de omzet vertegenwoordigt welke de uitvoeringsdienst in het voorafgaande jaar heeft gegenereerd (basistaken en verzoektaken).  

 • Het AB kan besluiten de blijkens de jaarrekening behaalde negatieve resultaten geheel of ten dele af te boeken van reserves, voor zover aanwezig, en/of ten laste te brengen van de deelnemers naar rato van ieders afname (=omzet) in het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft.
 • Het AB kan besluiten de blijkens het jaarverslag behaalde positieve resultaten geheel of ten dele te bestemmen voor een reserve en/of uit te keren aan de deelnemers naar rato van ieders afname (=omzet) in het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft.

Wisselingen bestuur / RvC / RvT

Niet van toepassing.

Wet Normering Topinkomens

Er wordt voldaan aan de voorwaarden met betrekking tot normering van topinkomens. De rollen worden ingevuld vanuit de aanstelling bij de deelnemende partijen. Er worden geen salarissen of vergoedingen uitgekeerd.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Is ingeregeld bij de oprichting van ODZOB.

Geleverde prestaties

De opgedragen taken (basis, verzoek, collectief, intensivering) zijn volgens planning gerealiseerd binnen de ruimte van de begroting.

Belangrijkste ontwikkelingen en wijzigingen risico's

De belangrijkste ontwikkelingen en financiële risico’s bij ODZOB zijn:
• ODZOB verwacht (ondanks toename van tarieven) een omzetstijging vanwege een uitbreiding van de wettelijk verplichte taken (onder meer asbestverwerking en wijziging Beheer Openbare Ruimte) en vanwege een toename van vrijwillige taken van de deelnemers (vanwege aantrekken van de (woning)bouwmarkt).
• ODZOB gaat er van uit dat er geen vennootschapsbelasting verschuldigd zal zijn.
• De reserve van ODZOB is sinds 2017 maximaal gevuld.

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

2018

31-12-2018

31-12-2018

2017

31-12-2017

31-12-2017

0

4.254

1.515

0

5.055

1.577

Toelichting financiële informatie

Betreft door de accountant van ODZOB goedgekeurde jaarcijfers 2018. Het resultaat is € 0 na tariefscorrectie.

GR Veiligheidsregio Zuidoost Brabant (VRBZO)

Doelstelling en openbaar belang

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) is een organisatie waarin de brandweer, de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) en de regionale ambulancevoorziening (RAV) samenwerken om incidenten en rampen te voorkomen, te beperken en te bestrijden. VRBZO is een samenwerkingsverband tussen 21 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant.

Inzicht bestuurlijk belang

Aandeel (financiële bijdrage) 2018:

 • Gemeente Eindhoven: 34%
 • Overige gemeenten: 66%

Het bestuur van de VRBZO bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten en kent een Algemeen Bestuur (AB), Dagelijks Bestuur en de voorzitter. De bestuursorganen laten zich in hun taakuitoefening adviseren door de Adviescommissie Financiën en Bedrijfsvoering waarin vertegenwoordigers van het bestuur, gemeentesecretarissen (2) en controllers van gemeenten (2) zitting hebben.

Het AB bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten. Bij het nemen van besluiten door het AB tot vaststelling van de jaarrekening en tot vaststelling van de begroting en begrotingswijzigingen brengen de leden die een gemeente vertegenwoordigen tot 20.000 inwoners 1 stem uit. De leden die een gemeente vertegenwoordigen met 20.000 of meer inwoners brengen 2 stemmen uit vermeerderd met een stem per volledig veelvoud van 15.000 inwoners, waarmee het aantal van 20.000 inwoners door die gemeente wordt overschreden.
Het dagelijks bestuur (DB) bestaat naast de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter uit maximaal 5 leden, aan te wijzen door en uit de leden van het AB. Bij de samenstelling van het DB geldt als uitgangspunt dat een evenredige geografische verdeling over de regio wordt aangehouden. Eindhoven vult 1 zetel in.
Het AB kan, conform artikel 25 van de Wet gemeenschappelijke regelingen commissies instellen met het oog op de behartiging van bepaalde belangen.

Wisselingen bestuur / RvC / RvT

Met betrekking tot de gemeente Eindhoven hebben zich geen wisselingen voorgedaan.

Wet Normering Topinkomens

VRBZO voldoet aan de Wet Normering Topinkomens

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

In haar inkoopbeleid benadrukt VRBZO het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De praktische invulling moet de komende jaren verder ontwikkeld worden.

Geleverde prestaties

In 2018 is de Toekomstvisie volledig geïmplementeerd. De Veiligheidsregio heeft de beoogde financiële bezuinigingen gehaald, maar dit is niet geheel gerealiseerd op de beoogde doelen vanuit de Toekomstvisie maar binnen aangedragen alternatieven. In 2019 wordt de evaluatie van de Toekomstvisie opgeleverd.  

Belangrijkste ontwikkelingen en wijzigingen risico's

•   In 2018 hebben we te maken gehad met ongekende hitte in de zomer en extreme droogte gedurende het hele jaar. Het aantal branden in de zomermaanden was twee keer zoveel als in dezelfde periode voorgaand jaar. Gevolg is dat in de zomer de kosten voor vrijwilligers hoger zijn uitgevallen dan begroot. In zijn geheel heeft het jaar 2018 veel gevraagd van de brandweer, GHOR en bevolkingszorg.
•   In 2018 is de visie doorontwikkeling  GHOR en de visie op crisisbeheersing opgesteld en vastgesteld door het algemeen bestuur.
•   In april 2018 is het verbouwde pand voor de Meldkamer Oost Brabant (MKOB) opgeleverd en zijn de technische voorzieningen voor de meldkamer ingebouwd en getest. De ICT-systemen zijn gebouwd op de nieuwe landelijke standaarden en ingericht voor gebruik van het vernieuwde C2000 systeem (IVC2000). Door de landelijke vertraging van de invoering van IVC2000, moeten de technische voorzieningen in Eindhoven langer dan gepland in werking blijven. Het personeel verhuist in april 2019 naar de nieuwe meldkamer in Den Bosch. Op deze manier kunnen de medewerkers goed inwerken in hun nieuwe werkomgeving en gebruik maken van de faciliteiten van het gebouw. Via een technische verbinding tussen de oude en nieuwe meldkamer wordt gedurende deze tussenfase geborgd dat het operationele proces 'gewoon' 24/7 in stand blijft.
•   Als onderdeel van het investeringsprogramma zijn in 2018 het restant  (8 stuks) van de 26 nieuwe tankautospuiten geleverd en zijn de investeringen voor arbeidshygiëne afgerond en geleverd.
•   In 2018 zijn vanwege drie defecte hoogwerkers tweedehands hoogwerkers (2 stuks) aangeschaft om de periode tot de definitieve vervanging (2020) te overbruggen. Om het aankooptraject te versnellen is aangesloten bij de lopende aanbesteding van de Veiligheidsregio Midden en West-Brabant.
•   In december heeft VRBZO afscheid genomen van directeur Rob Brons. Het wervingsproces voor een nieuwe directeur loopt nog.
•   In 2018 zijn de loonkosten (als gevolg van cao verhoging, pensioenpremie stijging en IKB) hoger dan primair begroot en ook hoger dan gecompenseerd via de gemeentelijke bijdragen. Deze ontwikkeling zet zich voort in 2019 waardoor een structureel financieel dekkingstekort zou ontstaan. In 2018 is het structurele tekort met incidentele middelen gedekt. In 2019 is het structurele tekort voor loonkosten structureel gedekt door bezuinigingen en een verhoging van de gemeentelijke bijdragen.
•   In de begroting 2019 wordt invulling gegeven aan een bezuiniging van € 600.000,-. Deze wordt verwezenlijkt door een structureel voordeel op softwarekosten, verlagen van het budget voor Brandveilig Leven, herinrichten van de receptiefunctie, het verlagen van de formatie binnen de sector Bedrijfsvoering, het intrekken het vast budget voor flexibele beloning en het verminderen van de afname bij Stichting BIZOB.
•   Op 1 januari 2018 is het principeakkoord reparatie Functioneel leeftijdsontslag (FLO-overgangsrecht) in werking getreden. In dit akkoord zijn afspraken gemaakt over het AOW-gat dat is ontstaan door het verhogen van de AOW leeftijd voor inactieve medewerkers voor onder andere VRBZO. Het is daardoor mogelijk  om in aanmerking te komen voor compensatie.

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

2018

31-12-2018

31-12-2018

2017

31-12-2017

31-12-2017

773

42.790

7.391

952

44.806

7.561

Toelichting financiële informatie

Betreft voorlopige cijfers 2018

Vennootschappen en coöperaties

BNG Bank N.V., gevestigd te Den Haag

Doelstelling en openbaar belang

BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Inzicht bestuurlijk belang

0,3% aandelenbelang en daaraan gekoppeld stemrecht in AvA (geen actieve vertegenwoordiging vanwege beperkt aandeel).
Er heeft geen wijziging in aandeelverhouding plaatsgevonden in 2018.

Wisselingen bestuur / RvC / RvT

AVA 19 april 2018: Wisseling Raad van Commissarissen: aftreden van L.M.M. Bolsius. De heer Bolsius heeft aangegeven mee te werken aan de gewenste verkleining van Raad van Commissarissen. Herbenoeming van C.J. Beuving en J. Kriens en benoeming van M.E.R. van Elst (invulling van vacature). Aankondiging van vervroegd aftreden van J.J. Nooitgedagt, waarvan de Raad van Commissarissen heeft aangegeven deze functie in te gaan vullen.

Wet Normering Topinkomens

Voor de BNG is de wet Normering Topinkomens niet van toepassing. In dossiers ter voorbereiding van de AVA's wordt aandacht geschonken aan het beloningsbeleid. De BNG behandelt het onderwerp van beloning tijdens de AVA's of tijdens een bijzondere AVA in geval er een besluit wordt gevraagd.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bijdragen aan de energietransitie is speerpunt van de duurzaamheidsinspanningen van BNG Bank. In 2018 heeft BNG bank projecten gefinancierd op het gebied van windenergie, zonne-energie, bio-energie, aardwarmte en warmtenetten. Een ander belangrijk thema op het gebied van duurzaamheid is het verbeteren van de fysieke en digitale infrastructuur. BNG Bank is medefinancierder van projecten op dit gebied. Sinds februari 2018 kunnen verenigingen, ondernemers en andere zakelijke initiatiefnemers bij het BNG Duurzaamheidsfonds een lening afsluiten vanaf € 100.000 tot € 2,5 miljoen voor projecten die een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelen van gemeenten of provincies. Het fonds faciliteert verduurzaming op zowel ecologisch gebied (zoals duurzame energieopwekking en energiebesparende maatregelen), als op sociaalcultureel gebied (zorg, wonen, onderwijs).

Geleverde prestaties

De bank ondersteunt overheidsbeleid door op basis van haar kredietwaardigheid financiering tegen gunstige voorwaarden te verstrekken ten behoeve van gemeenten, woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen, projectfinanciering en andere instellingen met een maatschappelijk belang.

Belangrijkste ontwikkelingen en wijzigingen risico's

BNG bank is één van de veiligste banken ter wereld. De bank heeft een creditrating van AAA van Standard & Poors, Aaa van Moody’s en AA+ van Fitch. De uitstekende kredietwaardigheid verschaft de bank een sterke inkooppositie op de internationale geld- en kapitaalmarkt. BNG Bank voldoet sinds eind 2016 aan de Europese minimumeis voor een leverage ratio van 3,0% die per 1 januari 2018 van kracht is gegaan. Het leverage ratio is 3,8%. Globaal gezien is dit het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Het huidige niveau van het leverage ratio is aanleiding voor BNG Bank om de dividenduitkering te verhogen van 37,5% naar 50% van de beschikbare winst na belasting. Het risicobeheer bij BNG Bank is gericht op handhaving van het risicoprofiel van BNG Bank (rentabiliteit, solvabiliteit, liquiditeit en reputatie en merk). Er hebben zich geen grote veranderingen voorgedaan in het risicoprofiel van de bank. Uit de resultaten van de EBA stress test bleek wederom dat BNG Bank behoort tot de meest solide banken van Europa.

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

2018

31-12-2018

31-12-2018

2017

31-12-2017

31-12-2017

337.000

132.518.000

4.991.000

393.000

135.072.000

4.687.000

Toelichting financiële informatie

Met ingang van 2018 rapporteert BNG bank volgens IFRS9. Dat leidt tot een bijstelling van het eigen vermogen t.o.v. IAS39 met -/- 266 miljoen

Brainport Development N.V.

Doelstelling en openbaar belang

Brainport Development draagt bij aan de economische structuurversterking van Brainport Eindhoven, versterking van het vestigingsklimaat en een toename van werkgelegenheid. Dat doet de onderneming door het stimuleren en realiseren van projecten en programma’s, het promoten van Brainport Eindoven in binnen- en buitenland, het ontwikkelen, belobbyen en monitoren van de regionaal-economische strategie van de triple helix (Stichting Brainport), Brainport Next Generation.

Inzicht bestuurlijk belang

14,52% aandelenbelang (aandelen A) en daaraan gekoppeld stemrecht in AvA. De andere publieke aandeelhouders (‘A’- aandeelhouders) zijn: de Metropoolregio Eindhoven (24,73%), de gemeente Helmond (5,27%),  de gemeente Veldhoven (3,25%) en de gemeente Best (2,23%). De houder van de B-aandelen (de Stichting Brainport (50%) bepaalt de strategie van de vennootschap. De publieke aandeelhouders (A-aandelen) hebben de zeggenschap over de financiën/bedrijfsvoering.

Wisselingen bestuur / RvC / RvT

Sinds mei 2018 is de nieuwe algemeen directeur van Brainport Development, dhr. Paul van Nunen, aangetreden. Hij is (enig) statutair bestuurder van de vennootschap. De heer J.P (Jo) van Ham is eind 2018, en met ingang van 1 januari 2019,  benoemd als lid van de Raad van Commissarissen van Brainport Development NV en vervangt daarmee de heer M.C.D.P. (Mathieu) Weggeman die reeds eerder was afgetreden maar nog als adviseur aan de Raad was verbonden. De Raad van commissarissen is daarmee met ingang van 1 januari 2019, met drie leden weer op volle sterkte.

Wet Normering Topinkomens

Er wordt voldaan aan de voorwaarden met betrekking tot normering van topinkomens. Hoewel Brainport Development formeel niet onder de werkingssfeer van de WNT valt, wil de vennootschap vanwege zijn (deels) publieke aandeelhouders en financiering buiten twijfel hebben dat te allen tijde wordt voldaan aan deze wettelijke norm, ook bij een eventuele toekomstige 2-hoofdige directie (waarin de statuten voorzien). In het bezoldigingsbeleid is expliciet opgenomen dat de beloningscomponenten in het bezoldigingsbeleid tezamen de bezoldigingsnorm, die voortkomt uit de WNT, niet mag overschrijden. Dit is door de AvA van 18 mei 2017 bekrachtigd.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Indien van toepassing wordt hiervoor bij de AvA-vergaderingen aandacht gevraagd.

Geleverde prestaties

In juni 2015 heeft de stichting een nieuwe strategische koers vastgesteld. Deze strategische koers genaamd Brainport Next Generation omvat een adaptief, strategisch programma, dat bijdraagt aan de economische structuurversterking van Brainport Eindhoven, waaronder diversificatie van de regionale economie, minder conjunctuurgevoelige economische groei, versterking van het vestigingsklimaat en een toename van werkgelegenheid. Focus ligt daarbij op de versterking van de verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt, meer startende en groeiende bedrijven en verdere internationalisering van de regio. De nieuwe strategische koers is vastgelegd in een door de AvA vastgesteld meerjarenplan 2017-2020. Op dat plan zijn de Jaarplannen 2017, 2018 en 2019 gebaseerd. In de jaren 2017 en 2018 heeft de stichting, samen met de vennootschap en zijn partners, zeer veel energie gestoken in  de ontwikkeling van de Brainport Nationale Actieagenda en de positie van Brainport Eindhoven in het Regeerakkoord. Dit traject is voor de regio zeer succesvol afgesloten met de bekendmaking van het Regeerakkoord op 10 oktober 2017. In dat akkoord is Eindhoven maar liefst 6 maal genoemd. Het Regeerakkoord is  overigens ook een directe aanleiding om aan de slag te gaan om een eerste Rijksbijdrage voor de regio Eindhoven te verwerven. In het Regeerakkoord is namelijk sprake van een speciaal budget van 950 miljoen euro voor ‘urgente opgaven’, Brainport Eindhoven is een van de 6 regio’s die is genoemd om op dat budget aanspraak te maken. Tot eind 2017 is dan ook vol ingezet op het indienen van de Brainport-propositie voor de zogenoemde ‘Regio-enveloppe’ van het Kabinet. Deze regio enveloppe is in 2018 omgezet in een Regiodeal die onderdeel uitmaakt van de Actieagenda. Via de regiodeal wordt door rijk en regio gezamenlijk voor €370 miljoen geïnvesteerd in de uitvoering van de agenda. Hiervan is €130 miljoen afkomstig van het rijk. Een eenmalige extra impuls voor een aantal concrete en aanvullende investeringen op het gebied van het voorzieningenniveau, aantrekken en behouden van talent (op alle onderwijsniveaus) en innovaties met een maatschappelijke impact. De Rijksmiddelen uit de Regio Deal Brainport Eindhoven (€130 miljoen) zullen gedurende vier jaar (2018-2021) via de speciaal daarvoor, onder Brainport Development NV (100% aandeelhouder) ingerichte Regiofonds Brainport BV, naar projecten van de Triple Helixpartners in de regio stromen. Het bestuur van Regiofonds Brainport BV berust bij de stichting Brainport die ook bepalend is bij de toekenning van de Rijksmiddelen aan projecten.    

Belangrijkste ontwikkelingen en wijzigingen risico's

Regio Deal Brainport Eindhoven: De ‘Regio Deal’bevat de kaders waarbinnen partijen zich inspannen om de bijdrage van 130 miljoen euro die het rijk vanuit de Regio Envelop heeft gereserveerd voor Brainport Eindhoven in te zetten. De financiële stroom van middelen loopt via de begroting van gemeente Eindhoven, doordat het geld via een  decentralisatie-uitkering aan gemeente Eindhoven wordt verstrekt, die het vervolgens doorzet via een incidentele subsidie naar een regiofonds onder beheer en aansturing van Stichting Brainport (‘Regiofonds Brainport BV’, een 100% dochteronderneming van Brainport Development NV). De risico’s voor de financiële positie van de gemeente zijn beperkt: De kosten van subsidieverlening bedragen maximaal 130 miljoen euro, welke gedekt worden uit de daartoe ontvangen rijksmiddelen. De inkomsten en uitgaven zijn één-op-één aan elkaar gekoppeld.

Brainport Development NV: De Directie van Brainport Development zal het projectenportfolio grotendeels passend maken op de Brainport Nationale Actieagenda. Die agenda wordt aangemerkt als de belangrijkste, maar niet enige, leidraad voor het Jaarplan 2019 die in de  aandeelhoudersvergadering van 19 december 2018 is vastgesteld. De agenda betreft 103 een 62-tal acties op het gebied van (1) talent, (2) kennis, innovatie en ondernemen, (3) vestigingsklimaat, (4) digitalisering en (5) maatschappelijke innovaties op het gebied van gezondheid en vitaliteit, energie en slimme en duurzame mobiliteit. De risico’s voor de financiële positie van de gemeente zijn beperkt: voor financiële risico´s die voort zouden kunnen komen uit de door de vennootschap ontwikkelde en uitgevoerde projecten wordt binnen de onderneming een weerstandvermogen opgebouwd. Op basis van het risicoprofiel heeft de AvA in mei 2016 de hoogte van het weerstandsvermogen bepaald op € 2,8 mln. Ultimo 2017 bedraagt het weerstandsvermogen € 2,4 mln. Positieve resultaten zullen toekomstig dan ook aan het eigen vermogen worden toegevoegd

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

2018

31-12-2018

31-12-2018

2017

31-12-2017

31-12-2017

35

3.177

3.258

8

3.073

3.223

Toelichting financiële informatie

Betreft conceptcijfers 2018. De accountantscontrole heeft nog niet plaats gevonden en de AvA dient de jaarrekening nog vast te stellen.

Breedband Regio Eindhoven B.V.

Doelstelling en openbaar belang

Breedband draagt bij aan het vestigingsklimaat voor bedrijven door het in eigendom verwerven, exploiteren en doen beheren, dan wel het op andere wijze realiseren van glasvezelinfrastructuur in de regio Eindhoven en aan bedrijven, organisatie en instellingen.

Inzicht bestuurlijk belang

Gemeente Eindhoven 30,7% van de aandelen. Andere belangrijke aandeelhouders zijn Stichting Woonbedrijf SWS HhvL (12,3 %), Stichting De Vitalis Zorg Groep (6,8 %), Stichting beheer Activa Summa (6,8 %) en Trudo Lichtrijk B.V. (5,9 %).

Wisselingen bestuur / RvC / RvT

In de AvA van 19 december 2018 is de heer van Capellen per 1 januari 2019 voor 4 jaar herbenoemd als commissaris.

Wet Normering Topinkomens

Er wordt voldaan aan de voorwaarden met betrekking tot normering van topinkomens. Via de voorbereiding van een AVA wordt dit in het advies meegegeven aan de aandeelhouder.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Indien van toepassing wordt hiervoor bij de AvA-vergaderingen aandacht gevraagd.

Geleverde prestaties

BRE is verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en eventuele uitbreiding van het BRE netwerk voor haar aandeelhouders en andere klanten. Daarnaast is BRE verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van de EFX (een neutraal en onafhankelijk knooppunt voor communicatienetwerken, met name glasvezelnetwerken). Via BRE/EFX worden honderden bedrijven en instellingen en een groot aantal huishoudens voorzien van een hoogwaardige breedbandverbinding.

Belangrijkste ontwikkelingen en wijzigingen risico's

In 2018 is besluitvorming afgerond over een nieuwe locatie van de EFX omdat de huidige locatie in het Laplacegebouw op het TU/e-terrein niet langer beschikbaar is. Inmiddels is het kantoor gevestigd in het Glasvezelcentrum aan de Dorgelolaan waar ook de switch komt te staan. De verhuisoperatie (inclusief het verleggen van alle glasvezelkabels) zal in 2019 voltooid zijn. Ook is in 2018 de switch vervangen. Alle klanten worden op dit moment overgezet. Afronding is voorzien in 2019. Beide ontwikkelingen vragen stevige investeringen. De meerjarenplanning geeft aan dat 2019 nog een verliesjaar wordt door eenmalige kosten die samenhangen met de investeringen en dit herstelt zich vanaf 2020. Dit betekent dat in 2018 en 2019 wordt ingeteerd op het eigen vermogen en een herstel optreedt vanaf 2020. De meerjarenprognose geeft aan dat de stand van de algemene reserve in de jaren 2018 tot en met 2023 negatief zal zijn. Echter het totaal eigen vermogen inclusief aandelenkapitaal blijft ook in deze jaren positief. Gemeente Eindhoven beschouwt deze ontwikkeling daarom als een tijdelijke en niet als een duurzame waardevermindering. Op basis van de te verwachten positieve ontwikkelingen van het exploitatieresultaat vanaf het boekjaar 2020 zien wij geen aanleiding om onze deelname af te waarderen.
Doordat BRE ook diensten op het gebied van zogenaamde ‘laag 2’-verbindingen kan aanbieden, gaat BRE actiever de markt benaderen met het bieden van hoogwaardige breedbandverbindingen voor maatschappelijke toepassingen als zwaartepunt en zich ontwikkelen tot een maatschappelijke netwerkoperator. Dit heeft naar verwachting zowel een positief effect op het verdienvermogen, als op de maatschappelijke impact van BRE. Onder andere is BRE partner in het RegioDeal-project voor de ontwikkeling van een Regionale Zorginfrastructuur en heeft BRE in 2018 de opdracht voor het verglazen van een aantal verkeersregelinstallaties gewonnen

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

2018

31-12-2018

31-12-2018

2017

31-12-2017

31-12-2017

-313

1.273

3.973

79

1.126

4.286

Toelichting financiële informatie

Betreft conceptcijfers 2018. De accountantscontrole heeft nog niet plaats gevonden en de AvA dient de jaarrekening nog vast te stellen

Eindhoven Airport N.V.

Doelstelling en openbaar belang

Samenwerkingsverband met de provincie Noord-Brabant en Schiphol Nederland BV voor de exploitatie van voorzieningen ten behoeve van de burgerluchtvaart op het militaire luchtvaartterrein Eindhoven.
Coalitieakkoord zegt hierover: 'Eindhoven Airport moet vooral ten dienste staan van de (economische) groei van de regio, waarbij een balans moet worden gevonden tussen groei, duurzaamheid en hinderbeperking. Wij houden ons aan de Alders-afspraken zoals deze in de vorige collegeperiode zijn gemaakt.'

Inzicht bestuurlijk belang

24,5% aandelenbelang en daaraan gekoppeld stemrecht in AvA, andere aandeelhouders zijn provincie Noord-Brabant (24,5%) en SchipholGroup (51%). Zeggenschap verloopt via de AVA. Tevens sprake van zeggenschap middels bindende voordracht door gemeente van 1 van de 4 commissarissen.
Beperkte zeggenschap op basis van minderheidsbelang. Aangegeven is dat de voorbije jaren de stemverhouding geen issue is gebleken tijdens de AVA, behalve op het punt van de beloningsstructuur. De beloningsstructuur komt jaarlijks terug.

Wisselingen bestuur / RvC / RvT

In de raad van commissarissen is in 2016 mevr. B. Otto toegetreden op bindende voordracht van Schiphol Group en met instemming van het college van B&W (collegebesluit 6-9-2016), ter vervanging van dhr. Rutten.

Wet Normering Topinkomens

Door wethouder Steenbakkers is opnieuw aandacht gevraagd voor gemeentelijk beleid t.a.v. beloningen van topfunctionarissen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Dit is of wordt betrokken bij bespreking jaarplan in AVA.

Geleverde prestaties

De in aanbouw zijnde parkeergarage P1 op Eindhoven Airport die op 27 mei 2017 gedeeltelijk is bezweken, zal worden gesloopt en opnieuw worden gebouwd. Met betrekking tot de parkeergarage zijn verschillende maatregelen getroffen om de veiligheid en bereikbaarheid te waarborgen van de luchthaven en omliggende bedrijven. Naar verwachting is in juni 2019 de herbouwde parkeervoorziening gereed.

Binnen de vergunde geluidsruimte volgens het kabinetsbesluit van 2015 is het aantal vluchten en bestemmingen gestaag gegroeid, zoals toegelicht en besproken in de AVA. Voor coördinatie van de uitvoering van genoemd kabinetsbesluit (tot 2020) is de Uitvoeringstafel Eindhoven Airport ingesteld, met bestuurlijke vertegenwoordiging van het rijk, provincie,  gemeente Eindhoven en regiogemeenten. In deze uitvoeringstafel zijn een bestuurlijke regiegroep en 2 werkgroepen (Monitoring van de Uitvoering resp. Innovatie) ingericht. Sinds eind 2017 is Stichting Leefbaarheidsfonds opgericht. Eind oktober 2017 heeft de directeur van EA schriftelijk laten weten een additionele financiële bijdrage voor leefbaarheid te hebben gereserveerd van €400.000 tot en met 2019 en van €2 miljoen voor de periode 2020-2030.

Belangrijkste ontwikkelingen en wijzigingen risico's

Geen bijzondere (financiële) risico’s. In de AVA van 2017 is dividendbeleid t/m 2019 vastgesteld door de aandeelhouders. Een en ander betekent dat een winstuitkering is gedaan ter grootte van € 458.410,-

De huidige vergunning voor Eindhoven Airport (kabinetsbesluit 2015) loopt op 1 januari 2020 af. Essentieel voor de toekomst van Eindhoven Airport is een tijdige verlenging van de vergunning of een nieuwe vergunning te verkrijgen. De eerste initiatieven hiervoor zijn inmiddels genomen.

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

2018

31-12-2018

31-12-2018

2017

31-12-2017

31-12-2017

14.270

26.755

100.064

12.032

35.602

86.252

Toelichting financiële informatie

De (concept)cijfers 2018 zijn nog niet beschikbaar

Enexis Holding N.V.

Doelstelling en openbaar belang

Zorgt voor distribueren en transporteren van energie, en voor in stand houden, beheren, exploiteren en uitbreiden van distributie en transportnetwerken. Het is wettelijk geregeld dat het netwerk in overheidshanden moet blijven en dat energielevering bij private partijen weggelegd kan worden. Alternatieven om aandelenpakket te verkopen aan andere overheden zijn op dit moment niet voorhanden.

Inzicht bestuurlijk belang

0,015% aandelenbelang en daaraan gekoppeld stemrecht in AvA, andere aandeelhouders zijn zes provincies (ligging van het netwerk) die de meerderheid (74 % van de aandelen) bezitten. De 116 gemeenten bezitten 26 % van de aandelen. Alleen sprake van eigenaarschap (eigenaarsrol) – belegd bij wethouder Financiën. Puur “volgend”, wel AVA stukken vooraf in het college, echter gezien de zeggenschap geen vertegenwoordiging in de AVA.

Wisselingen bestuur / RvC / RvT

In 2018 zijn geen wijzigingen geweest in de samenstelling van het bestuur en RvC

Wet Normering Topinkomens

De beloning van de twee leden van de raad van bestuur voldoet aan het overgangsregime 2015 van de WNT. De beloning van de gehele raad van commissarissen voldoet in 2018 aan de bepalingen van de WNT. Vanaf 2019 start de afbouwperiode en wordt in drie jaar de bezoldiging afgebouwd, zodat met ingang van 2022 de norm van 100% van de bezoldiging van een minister zal zijn bereikt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Enexis, Provincie NB en deelnemende gemeenten hebben op dit moment al een meerjarige samenwerking voor de ontwikkeling en uitrol van laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer in Brabant. Ook zijn er aanvullende afspraken over samenwerken in Buurkracht en nul op de Meter. Enexis is een belangrijke partner in de Brabantse Energie Alliantie.

Geleverde prestaties

Aanleg, onderhoud, beheer en ontwikkeling van transport- en distributienetwerken. Geleverde prestaties zijn conform afspraak.
De gestelde doelen op het gebied van verduurzaming en versnelling van de energietransitie zijn gehaald.

Belangrijkste ontwikkelingen en wijzigingen risico's

Enexis richt de strategische koers op het realiseren van een duurzame energievoorziening. Dit gebeurt door state of the art dienstverlening en netwerken, en door regie te nemen in innovatieve oplossingen. Dit om de energietransitie te versnellen en excellent netwerkbeheer uit te voeren. Op diverse plekken breidde Enexis Netbeheer in 2018 het elektriciteitsnet uit om alle toekomstige zon- en windenergie te kunnen transporteren. Toch is de netcapaciteit in Nederland is nog niet berekend op de forse groei van bijv. zonneparken. Daarom pleit Enexis voor nieuwe wettelijke kaders om de energietransitie te versnellen en bekijkt zij welke technische oplossingen er mogelijk zijn.
Enexis is financieel gezond. De creditratings van Standard & Poor's (S&P) rating A+ (Stable outlook) en Moody's Aa3 (stable outlook) zijn in 2018 ongewijzigd. Gedurende de nieuwe reguleringsperiode (2017-2021) daalt het gereguleerde rendement langzaam van 4,0% naar 3,0%. Het strategische plan kan worden gerealiseerd binnen dit financiële kader. Daarnaast wordt fors geïnvesteerd in een duurzame energievoorziening. De waardes van de financiële ratio's ontwikkelen zich zodanig dat ze binnen de grenswaarden van minimaal een A credit rating blijven. Het dividend bedraagt over de planperiode maximaal 50% van de netto winst, met een streefwaarde van minimaal €100 miljoen per jaar. Dit percentage wordt verlaagd als deze uitkering ertoe leidt dat het bedrijf binnen vijf jaar haar A rating profiel kan verliezen.

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

2018

31-12-2018

31-12-2018

2017

31-12-2017

31-12-2017

319.000

3.691.000

4.024.000

207.000

3.860.000

3.808.000

Toelichting financiële informatie

De winsttoename tov 2017 wordt voornamelijk verklaard door een herwaardering van de latente belastingvoorziening. Het genormaliseerde resultaat na belastingen, gecorrigeerd voor incidentele posten, bedraagt €243 miljoen (2017: €222 miljoen). De stijging is hoofdzakelijk het resultaat van een gunstige omzetontwikkeling.

Flight Forum Beheer B.V.

Doelstelling en openbaar belang

Zie Flight Forum C.V.

Inzicht bestuurlijk belang

Zie Flight Forum C.V.

Wisselingen bestuur / RvC / RvT

Zie Flight Forum C.V.

Wet Normering Topinkomens

Zie Flight Forum C.V.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Zie Flight Forum C.V.

Geleverde prestaties

Zie Flight Forum C.V.

Belangrijkste ontwikkelingen en wijzigingen risico's

Zie Flight Forum C.V.

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

2018

31-12-2018

31-12-2018

2017

31-12-2017

31-12-2017

0

28

18

0

23

18

Toelichting financiële informatie

Betreft conceptcijfers 2018. De accountantscontrole heeft nog niet plaats gevonden en de algemene vergadering van aandeelhouders dient de jaarrekening nog vast te stellen.

Flight Forum C.V.

Doelstelling en openbaar belang

Dit betreft een samenwerkingsverband met Schiphol Real Estate voor de ontwikkeling van een innovatief, winstgevend en kwalitatief hoogstaand businesspark nabij Eindhoven Airport. De ontwikkeling van dit terrein versterkt de economie van Eindhoven. Het versterkt het vestigingsklimaat, het zorgt voor nieuwe bedrijvigheid en uitbreiding van bestaande bedrijvigheid en dit bevordert weer een toename van werkgelegenheid.

Inzicht bestuurlijk belang

Gemeente is als aandeelhouder vertegenwoordigd in de aandeelhoudersvergadering (circa 51% belang) van zowel de BV als de CV. De CV wordt bestuurd door de beherend vennoot (BV). In afwijking van het deelnemingenbeleid is de directeur van de BV een ambtelijk vertegenwoordiger. De voorbereiding voor de AVA vergaderingen t.a.v. het standpunt van Gemeente Eindhoven gebeurt vanuit sector Economie en Cultuur door de ambtelijke opdrachtgever Flight Forum.

Wisselingen bestuur / RvC / RvT

In de AVA van 26 september 2018 zijn de commissarissen de heer R. Janssen en mevrouw E. Lemkes herbenoemd als leden van de raad van Commissarissen. Begin 2019 eindigt het directeurschap van de heer G. Sluijter. Zijn opvolger kan naar verwachting in de eerste maanden van 2019 worden benoemd.

Wet Normering Topinkomens

Er wordt voldaan aan de voorwaarden met betrekking tot normering van topinkomens.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De intentie is om Flight Forum als duurzame bedrijfslocatie te ontwikkelen. Dit wordt verder aangezet in het ambitie document dat voor Flight Forum is opgesteld. Het is de bedoeling het gebied  te vergroenen, de fiets meer mogelijk te maken en prominenter te introduceren en  te onderzoeken of duurzame energie voorziening mogelijk is.

Geleverde prestaties

•   In 2018 zijn de laatste percelen bedrijventerrein verkocht (of in laatste fase van onderhandeling).  Het Holiday Inn hotel heeft in de week voor kerst 2018 (in 3 maanden!) het hoogste punt bereikt. Opening van het hotel staat gepland in de zomer van 2019.
•   Het kwartiermaken van de afgelopen jaren, met de organisatie van activiteiten gericht op community building, de ontwikkeling van nieuwe voorzieningen zoals foodtrucks, de begeleiding van ruimtelijke projecten en de organisatie en uitvoering van projecten over energie, smart mobility en hospitality wordt met ingang van 2019 volledig geïntegreerd in het parkmanagement.
•   Er is een projectenlijst opgesteld voor investeringen in de buitenruimte. Dit met als doel om het businesspark aantrekkelijk en up tot date te maken en daarmee de verkoop van het kantorencluster te stimuleren. De aanpassing van de wegen rondom Flight Forum is nagenoeg afgerond. De definitieve oplevering heeft nog niet plaatsgevonden.
•   Een onderzoek naar strategische keuzes over parkeren is opgestart. De parkeercapaciteit op Flight Forum loopt in 2019  naar verwachting vol. Er zal beslist moeten worden over de ontwikkeling van een nieuwe parkeergarage.

Belangrijkste ontwikkelingen en wijzigingen risico's

Begin 2019 zal naar verwachting een nieuwe directeur worden aangesteld. Met de benoeming van deze directeur wordt de eerste stap gezet op weg naar een nieuwe invulling van de organisatie van Flight Forum C.V. met een lean team dat zorgt voor:
-   een top vestigingsklimaat op Flight Forum;
-   de ontwikkeling en verkoop van de nog beschikbare percelen op het kantorencluster;
-   de ontwikkeling en exploitatie van de parkeerfaciliteiten;
-   het ‘overal’ management en het parkmanagement; voor een aantrekkelijk en up tot date businesspark Flight Forum.

De investeringen in de openbare ruimte worden gedekt uit inzet van eigen middelen, maar er wordt ook ingezet op bijdragen van bedrijven op Flight Forum en op inzet vanuit het fonds parkmanagement. Voor enkele projecten wordt ook gezocht naar subsidiemogelijkheden.

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

2018

31-12-2018

31-12-2018

2017

31-12-2017

31-12-2017

6.932

5.287

18.345

-514

4.631

11.413

Toelichting financiële informatie

Betreft conceptcijfers 2018. De accountantscontrole heeft nog niet plaats gevonden en de algemene vergadering van aandeelhouders dient de jaarrekening nog vast te stellen.

ICT-coöperatie Beware

Doelstelling en openbaar belang

In de kern is het doel van de beoogde intergemeentelijke ICT-coöperatie het innoveren van de gemeentelijke ICT door deze voortdurend te verbeteren, te standaardiseren en substantieel goedkoper te maken, gebaseerd op gemeenschappelijke afspraken rond het verwerken van data.
Met het oprichten van een ICT-coöperatie spelen de deelnemende gemeenten in op de Digitale Agenda 2020, die in juni 2005 met overweldigende meerderheid is vastgesteld door de algemene ledenvergadering van de VNG. Deze Digitale Agenda heeft twee pijlers: ruimte maken voor innovatieve ontwikkelen en het benutten van de kracht van het collectief van gemeenten. De werkwijze van de Coöperatie verbindt beide pijlers: het leidt tot standaardisering van de infologische en technische kern en het biedt een innovatief alternatief voor de huidige situatie, waarin de markt wordt gedomineerd door een beperkt aantal spelers, waarbij gemeenten voor de ontwikkeling van hun dienstverlening gebonden zijn aan de “huisleverancier”.
De Coöperatie moet aantonen een (functioneel en economisch) alternatief te bieden voor de huidige situatie. Het beoogde resultaat is een state-of-the-art informatiehuishouding, in beheer van de opdrachtgevers van de Coöperatie, in coöperatief eigendom, onafhankelijk, binnen de wet en regelgeving op het gebied van de privacy, passend op de vastgestelde standaarden, tegen substantieel lagere kosten en met ontwikkelkracht, implementatiesnelheid en informatieveiligheid.

Inzicht bestuurlijk belang

Wisselingen bestuur / RvC / RvT

J. Haenen, directielid. M. Oosterveer, gemandateerde bestuurder ALV.

Wet Normering Topinkomens

N.v.t., geen RvC.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bij de verdere ontwikkeling en van Beware nemen we de gemeentelijke uitgangspunten van MVO mee.

Geleverde prestaties

Uitbreiding van de coöperatie Beware met nieuwe leden gemeente Heusden en gemeente Woerden.
De roadmap Beware met daarin de inhoudelijke doorontwikkeling en vulling portfolio is opgezet met onderstaande (toekomstige) inbreng & deling door partijen:
- Woerden: Cumulus –  Faciliteert het aanvraag-, verstrekking- en betalingsproces voor WMO en Jeugdzorg;
- Boxtel-Sint Michielsgestel: FiKks is een landelijk schaalbaar initiatief van ADG Dienstengroep waarin bedrijven, gemeenten en burgers elkaar gaan ondersteunen om schulden van burgers te reduceren.
- Heusden: PGB afhandelingsmodule;
- Eindhoven: Subsidiesysteem, Webpresence en MijnApp;
- Beware: klantreis Huwelijk
Deze roadmap wordt in 2019-2020 geïmplementeerd.
Professionalisering Beware: planning & control is belegd, AVG aanpak is bepaald, werkgroep professionalisering Beware ontwikkelt Beware door a.d.h.v. concrete casussen (de roadmap producten).
In 2018 is Webpresence gedeeld met Boxtel- Sint Michielsgestel, deze casus levert veel input op tbv de professionalisering Beware.

Belangrijkste ontwikkelingen en wijzigingen risico's

Beware werkt nauw samen met VNG (Samen Organiseren) en aantal gemeenten aan een ‘Winkel’. Een marktplaats van software,  ontwikkelt door en voor gemeenten. Tevens is dit een platform voor kennisdeling, eerste release maart 2019.
Er zijn geen actuele financiële risico's.

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

2018

31-12-2018

31-12-2018

2017

31-12-2017

31-12-2017

10

95

10

0

157

0

Toelichting financiële informatie

Muziekgebouw N.V.

Doelstelling en openbaar belang

De exploitatie, zowel artistiek als commercieel, van het Muziekgebouw en het verzorgen van een pluriform muziekaanbod voor alle geledingen van de bevolking en met een hoge mate van toegankelijkheid voor alle geledingen van de bevolking.

Inzicht bestuurlijk belang

De gemeente is 100% aandeelhouder van het Muziekgebouw Eindhoven, subsidieverlener en vastgoedverstrekker. Door deze meervoudige rol is er sprake van een aanzienlijk bestuurlijk belang.

Wisselingen bestuur / RvC / RvT

Begin april 2018 is op aangeven van de gemeente een interim-directielid aangesteld door de RvC met als opdracht om tot een doorbraakplan te komen om een sluitende begroting te realiseren. De resultaten hiervan zijn op 26 november 2018 gepresenteerd. In 2018 waren er geen wisselingen in de Raad van Commissarissen.

Wet Normering Topinkomens

De jaarrekening 2018 is nog niet ontvangen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Indien van toepassing wordt hiervoor bij de AVA vergadering aandacht voor gevraagd.

Geleverde prestaties

Het Muziekgebouw Eindhoven heeft in 2018 een divers en hoogstaand programma aangeboden op het gebied van klassiek, pop, jazz en wereldmuziek.

Belangrijkste ontwikkelingen en wijzigingen risico's

Het Muziekgebouw Eindhoven (MGE) heeft sinds 2010 een niet-sluitende exploitatie. Januari 2018 heeft het college besloten om maatwerk toe te passen in de subsidieverlening 2018 voor het Muziekgebouw Eindhoven. Als nadere verplichting bij de subsidieverlening voor 2018 is onder andere opgenomen dat het MGE de directie tijdelijk versterkt om in 2018 een doorbraak te realiseren en om te komen tot een sluitende begroting voor het jaar 2019. Sinds het B&W-besluit van januari is de mogelijke beschikbaarheid van maximaal € 7 miljoen (€3,5 miljoen rijksgeld indien er minimaal €3.5 miljoen cofinanciering gevonden wordt) voor het Muziekgebouw uit de Regio Deal een significant nieuw feit. Deze informatie was ten tijde van het subsidiebesluit in januari 2018 niet bekend. Daarmee kunnen er mogelijk nieuwe perspectieven rondom het MGE gecreëerd worden. Duurzame exploitatie is in ieder geval een voorwaarde vanuit de Regio Deal. Er is een groot gevoel van urgentie bij diverse partijen om te komen tot een duurzame gezondmaking van het MGE, waarbij gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheden die de Regio Deal kan bieden.

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

2018

31-12-2018

31-12-2018

2017

31-12-2017

31-12-2017

nnb

nnb

nnb

-486

5.600

-2.356

Toelichting financiële informatie

Park Strijp Beheer B.V.

Doelstelling en openbaar belang

Zie Park Strijp C.V.

Inzicht bestuurlijk belang

Zie Park Strijp C.V.

Wisselingen bestuur / RvC / RvT

Zie Park Strijp C.V.

Wet Normering Topinkomens

Zie Park Strijp C.V.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Zie Park Strijp C.V.

Geleverde prestaties

Zie Park Strijp C.V.

Belangrijkste ontwikkelingen en wijzigingen risico's

zie Park Strijp C.V.

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

2018

31-12-2018

31-12-2018

2017

31-12-2017

31-12-2017

397

1.596

830

135

1.074

433

Toelichting financiële informatie

De cijfers over 2018 zijn conceptcijfers

Park Strijp C.V.

Doelstelling en openbaar belang

Dit betreft een samenwerkingsverband met VolkerWessels voor ontwikkeling van het Masterplan Strijp S met de ambitie om een kwalitatief aantrekkelijk en bruisend hoogstedelijk gebied te maken voor nieuwe gebruikers; cultuuruitingen, innovaties, bedrijfjes, evenementen en bewoners. Primaire doelstelling van de gemeente is de kwaliteitsverbetering van het Plangebied, de wijk en de stad door de herontwikkeling van de huidige bedrijfsbestemming in wervende woon-, werk- en centrumfuncties zoals voorzien in het Masterplan.
De doelstelling van Park Strijp C.V. is een kostendekkende grondexploitatie tegen een beheersbaar risico ten behoeve van een vernieuwd stedelijk gebied met hoge dichtheid, hoge kwaliteit en hoge mate van functiemenging, met een zodanige flexibiliteit in plan en programma dat ingespeeld kan worden op marktontwikkelingen met een wervend hoogstedelijk milieu, met ruimte voor een maximale ‘woon- resp. werk-ladder’, en van hoogwaardige kwaliteit.

Inzicht bestuurlijk belang

Gemeente Eindhoven:

 • Park Strijp Beheer B.V.: 50 % aandelen;
 • Park Strijp Beheer C.V.: 50 % aandelen

VolkerWessels:

 • Park Strijp Beheer B.V.: 50 % aandelen;
 • Park Strijp Beheer C.V.  50 % aandelen

Grondexploitatie/bouw- en woonrijp maken vindt plaats voor rekening en risico van Park Strijp C.V. Door Park Strijp C.V. zullen de gronden en gebouwen in het plangebied gefaseerd worden aangeboden aan de ontwikkelende partij VolkerWessels en voor een relatief beperkt deel aan de gemeente (max. 50.000m2 vloeroppervlakte, van het totaal van ca. 450.000m2) ten behoeve van de opstalontwikkeling.

De aandeelhouders ontmoeten elkaar 4-5x/jr in de AVA.

Wisselingen bestuur / RvC / RvT

Er zijn geen wijzigingen opgetreden.

Wet Normering Topinkomens

Bij de bezoldiging van directie/bestuurders wordt voldaan aan de Wet Normering Topinkomens. Voor zover dit aan de orde komt/moet komen, ziet de AVA hierop toe i.c. neemt hiertoe benodigde beslissingen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Via de AVA wordt hier met enige regelmaat aandacht voor gevraagd. In 2016 is door de gemeente een PSO-convenant getekend met Stam & De Koning, de vaste bouwaannemer binnen het gebied. Tevens is in 2017 extra aandacht besteed aan een verkenning van kansen voor duurzaamheid (vloeit voort uit in 2017 vastgesteld gemeentelijk Klimaatplan). Verdere effectuering vindt in 2018 en verder plaats.

Geleverde prestaties

Oorspronkelijk kent het totale plangebied 7 deelplannen. Deze deelplannen zijn verder opgedeeld in 31 bouwvelden. Er resteren nog 10 te leveren bouwvelden, waarbij er voor 7 al afspraken bestaan met een eindgebruiker, de resterende 3 (gelegen in de laatste fase van de ontwikkeling) zijn wel reeds voorgecontracteerd, maar kennen nog geen eindgebruiker. In 2017 zijn de laatste woningen van Space S door Woonbedrijf opgeleverd, en heeft Spoorzone BV 200 woningen (van een complex van 330 stuks) gereed gemeld, de overige 130 volgen in voorjaar 2018. Tevens is parkeergarage ‘Om de hoek’ in gebruik genomen, en is de urban sports-hal verbouwd..
De succesvolle ontwikkeling wordt vervolgd: eind 2017 zijn de bouwaanvragen voor bebouwing van de volgende twee bouwplannen langs het spoor al weer ingediend. De tijdelijke klimhal (Monk) moet hiervoor weliswaar plaatsmaken, maar we zijn er in geslaagd om Monk in de directe omgeving permanent te behouden (in vm. Philips Bedrijfsschool).

Het resultaat is dat voornoemde ambitie steeds meer vorm begint te krijgen. Vastgesteld kan worden dat de industriële bedrijvigheid nagenoeg is weggetrokken. En dat de ruimte nu steeds meer wordt ingenomen door nieuwe gebruikers; cultuuruitingen, innovaties, bedrijfjes, evenementen en de eerste ca. 1.100 gevestigde bewoners.
Om te bewerkstelligen dat de feitelijke zogenaamde opstalontwikkeling op gang blijft, blijft consequent energie gestopt worden in continue marktverkenning en acquisitie. Nu er steeds meer woon- en werkruimten hun definitieve invulling krijgen, verschuift de aandacht steeds meer naar het behoud van ‘merk Strijp-S’ en het duurzaam verkrijgen van een zo compleet mogelijke ’woon- resp. werkladder’ (m.n. ook qua diversiteit in prijsniveaus).

Belangrijkste ontwikkelingen en wijzigingen risico's

Strijp-S heeft (zonder grote financiële effecten) de periode van brede recessie juist positief kunnen gebruiken om inhoudelijke meerwaarde te creëren. Een grote voortgang qua realisatie is gaande, waarbij binnen gezonde financiële kaders en verwachtingswaarden kan worden geopereerd.

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

2018

31-12-2018

31-12-2018

2017

31-12-2017

31-12-2017

498

29.254

2.644

144

28.614

2.145

Toelichting financiële informatie

Cijfers over 2018 betreffen conceptcijfers

Parktheater Eindhoven N.V.

Doelstelling en openbaar belang

De exploitatie, zowel artistiek als commercieel, van het Parktheater te Eindhoven. Het verzorgen van een pluriform theateraanbod met een hoge mat van toegankelijkheid voor alle geledingen van de bevolking.

Inzicht bestuurlijk belang

100% aandelenbelang en daaraan gekoppeld stemrecht in AvA.

Wisselingen bestuur / RvC / RvT

Een van de leden van de RvC treedt af per 1-1-2019. Eind 2018 is een besluit door het college van B&W genomen, gevolgd door een aandeelhoudersbesluit, om in te stemmen met de voordracht van een nieuwe lid van de RvC, mevrouw K. Overdijk.

Wet Normering Topinkomens

Onderdeel subsidieverlening.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het Parktheater heeft hier vanuit intrinsieke motivatie veel aandacht voor.

Geleverde prestaties

Het verzorgen van een pluriform theateraanbod voor alle geledingen van de bevolking.

Belangrijkste ontwikkelingen en wijzigingen risico's

Het Parktheater ontvangt een vierjarige subsidie (2017-2020) in het kader van de Basisinfrastructuur (BIS) regeling via de stichting Cultuur Eindhoven (SCE). Bij de toekenning van de BIS-subsidies is de subsidie voor enkele instellingen, waarvan SCE heeft ingeschat dat deze het kunnen dragen, waaronder het Parktheater, gekort met de zogenaamde solidariteitskorting. Deze solidariteitskorting draagt bij aan het flexibiliseren van het cultuurbudget om nieuwe aanbieders en/of nieuwe activiteiten in Eindhoven mogelijk te maken (met name middels de Plus-regeling), wat de pluriformiteit van het kunst en cultuur aanbod ten goede komt. Het Parktheater heeft ook aanvragen gedaan in het kader van deze Plusregeling. Met de oprichting van stichting SCE heeft de gemeente de uitvoering van haar kunst- en cultuurbeleid verzelfstandigd. Hiermee is een van de rollen die de gemeente had, namelijk subsidieverstrekker, verdwenen. Nu is er sprake van 2 rollen te weten verhuurder en eigenaar/aandeelhouder in de vennootschap. Voor het laatste geldt dat indertijd bij de oprichting van de NV vanwege het publieke belang gekozen is voor de deelneming. Heroverweging op dit punt zou kunnen plaatsvinden.

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

2018

31-12-2018

31-12-2018

2017

31-12-2017

31-12-2017

nnb

nnb

nnb

1

4.565

3.150

Toelichting financiële informatie

Twice Eindhoven B.V.

Doelstelling en openbaar belang

Twice stimuleert de totstandkoming en ontwikkeling van jonge, innovatieve technologie-ondernemingen door het bieden van hoogwaardige technologische voorzieningen in vier thematische bedrijvencentra (Twinning 1999 - Bèta 2007 - Catalyst 2012 - Mμ 2013).
Doel is om kleinschalige innovatieve bedrijven een hightech bedrijfslocatie te bieden en daarna te laten uitstromen in het hightech ecosysteem van Brainport Eindhoven.
Twice blijft daarmee uniek en daarmee van groot belang voor het Brainport-vestigingsklimaat. Instroom -, uitbreiding- en uitstroom van bedrijven zijn de KPI parameters voor succes

Inzicht bestuurlijk belang

Gemeente Eindhoven 20% aandelenbelang. Andere aandeelhouders: Brainport Development 20%, De Brabantse Ontwikkelmaatschappij 20%, De Rabobank 20%, TU/e 20%. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van één stem (1/5 deel van de zeggenschap).

Wisselingen bestuur / RvC / RvT

Per 1 juli 2018 traden de commissarissen D’Angolo, Gondrie en Van Lange af.  De aandeelhouders hebben ingestemd met het aanstellen van een functionele raad van 3 personen. De heren W. Bourgonje en K. Vegter zijn reeds in functie. Per 1 juli 2018 is de heer G.C.F.M. Depla benoemd als commissaris voor een periode van 4 jaar. Door het vertrek van de heer J. van Oijen als bestuurder per 31 december 2018 is mevrouw I. Naus zelfstandig bestuurder van Twice Eindhoven B.V.

Wet Normering Topinkomens

Er wordt voldaan aan de voorwaarden met betrekking tot normering van topinkomens. Mocht dit onderwerp bezoldiging op de agenda staan, neemt bij de voorbereiding op het agendapunt gemeente Eindhoven dit mee in haar advies richting de aandeelhouder.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Indien van toepassing wordt hiervoor bij de AvA-vergaderingen aandacht gevraagd.

Geleverde prestaties

Resultaat wordt bepaald door verhuur van gebouwen (bezettingsgraad).
Prestatie-indicatoren/resultaat Twice Eindhoven BV:
- Het geconsolideerd bedrijfsresultaat en - brutoresultaat zoals begroot. Bedrijfsresultaat begroot: € 874.300, prognose: € 1.033.600.
- Het gemiddelde bezettingspercentage met een marge van 3% conform begroting. Prognose Twinning: 97% (begroot 93%), Bèta: 91% (begroot 91% ), Catalyst: 88% (begroot 81%), Mµ: 92% (begroot 90%).
- Jaarlijkse dynamiek in de vier formules door herhuisvesting, nieuw-vertrek-inkrimping-uitbreiding, van minstens 40% van het totaal aantal gevestigde bedrijven. Prognose 2018: 55% (57 mutaties 104 bedrijven)
- Vernieuwing brengen in de formule Twice c.q. actief bezig zijn met business development. Externe projecten: EFX – Evoluon – uitbreiding HTCE – verkoop MMP – VDMA.
Interne projecten: Link2Innovate – red mail box – information security – business Club TU/e.

Belangrijkste ontwikkelingen en wijzigingen risico's

Twice heeft haar strategie herijkt voor de bestaande en nieuwe doelgroepen (start-ups, doorgroeiende ondernemingen) in het hightechecosysteem van Brainport Eindhoven met als uitgangspunt: “the preferred place for hightech scale-ups in the Netherlands”. De basis blijft daarbij het bieden van huisvesting.
De formule van Twice voorziet in het afdekken van aanloopverliezen voor bedrijvencentra (einde 2017 nog alleen voor Catalyst) uit het inmiddels aan Twice overgedragen eigen vermogen van de Stichting Twice Support (STS).
De financiële buffer hiervan is per ultimo 2017 circa 0,4 miljoen. Twice zal deze financiële buffer enkel nog benutten voor Catalyst. Catalyst presteert redelijk conform begroting in 2018 en zal nog aanloopverliezen in 2018 kennen. Naar verwachting geeft Catalyst in 2019 een summier positief resultaat. Exploitatie 2018 van Twinning, Bèta en Mμ zijn conform begroting met een positief resultaat.

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

2018

31-12-2018

31-12-2018

2017

31-12-2017

31-12-2017

nnb

nnb

nnb

372

13.932

5.235

Toelichting financiële informatie

ga terug