Jaarrekening 2018

3. Subsidies

Voor het verstrekken van subsidie is een wettelijk voorschrift vereist. Artikel 4:23, derde lid, onderdeel c van de Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat een wettelijk voorschrift niet vereist is indien de begroting de subsidieontvanger en het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld vermeldt. De bedragen in deze lijst zijn ramingen, mede gebaseerd op de gemeentelijke begrotingsrichtlijnen voor subsidies. Via budgettendossiers en door middel van subsidieverlening wordt het te verlenen bedrag bepaald.
Omdat de meeste gesubsidieerde instellingen per 1 mei volgend op het subsidiejaar verantwoording dienen af te leggen over de besteding van de subsidiegelden, is het qua tijdsplanning niet mogelijk om de subsidieverantwoording in de jaarrekening en het jaarverslag van de gemeente Eindhoven op te nemen. Daarom wordt jaarlijks een integraal dossier opgesteld om u te informeren over de bevindingen ten aanzien van de door de instellingen afgelegde verantwoording.
De subsidies 2017 betreffen de vastgestelde subsidies, de subsidies 2018 betreffen de initiële toekenningen.

bedragen in € 1.000

Subsidieontvanger 

Taakveld

 Subsidie
2017 

Subsidie
2018

Ruimtelijke ordening

152

154

Trefpunt Groen Eindhoven

5.7

132

134

Brabants Landschap

5.7

 20

20

Sport en Recreatie

                169

                 243

Stichting Jeugdsportfonds Eindhoven

5.1

                169

                 243

Wonen Welzijn en Zorg

             1.374

              2.298

COC-Eindhoven

6.1

                  44

                    45

Federatie overleg voor ouderenorganisaties

6.1

                  88

                    95

Platform Gehandicaptenbeleid Eindhoven

6.1

                  99

                 115

Stichting Bomanshof

6.1

                173

                 208

Stichting Vredesburo

6.1

                  24

                    24

Agog

6.1

                     4

                      4

Stichting Voedselbank

6.3

                  59

                    60

St. Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk Brabant Centraal

6.1

                457

                 520

Bed Bad Brood

6.1

                 667

Stichting Vluchtelingen in de knel

6.1

                427

                 561

Onderwijs en Jeugd

          34.767

           35.219

Stichting De Jonge Onderzoeker

6.1

                  36

                    37

Slachtofferhulp

1.2

                  59

                    61

Dr. A.F. Philips Sterrenwacht

6.1

                     1

                      1

FNV, afdeling Eindhoven

4.3

                     6

                      6

Korein Kinderplein BV

6.1

            1.448

              1.564

RSV.VO (trajectbegeleiding 17-)

4.3

                146

                 105

Stichting Leergeld

4.3

                104

                 106

Jeugdcultuurfonds Eindhoven

6.1

                  58

                    61

Stichting Zuidzorg

7.1

            3.176

              3.213

WIJeindhoven

6.2

          29.732

           30.064

Economische ontwikkeling

             1.214

              1.214

Stichting Eindhoven Marketing (EHV365)

3.4

                464

                 464

Stichting Glow

3.4

                750

                 750

Kunst, Cultuur en Design

          21.912

           22.372

Federatie Eindhovense Carnaval

3.4

                100

                 100

Stichting Intocht Sint Nicolaas

5.3

                  21

                    21

Stichting Lichtjesroute

5.3

                  75

                    85

Stichting 18 September

5.3

                  52

                    52

Stichting Fakkeltocht

5.3

                     3

                      2

Koningsdag

3.4

                   -  

                 260

Stichting Cultuur Eindhoven

5.3

          21.161

           21.352

Capital D inzake Dutch Design Week

5.3

                200

                 200

Capital D inzake Dutch Design Awards

5.3

                200

                 200

Design Academy Eindhoven inzake Graduation Show

5.3

                100

                 100

Niet-verrekende gebouwgebonden kosten

bedragen x € 1.000

Naam instelling

Gebouw-
gebonden kosten1

Waarvan verrekend
 in huur2

Bijdrage
gemeente3

Muziekgebouw Eindhoven NV

4.469

1.766

2.703

Parktheater Eindhoven NV

2.423

601

1.822

Stichting Cultureel Centrum de Effenaar

961

241

7.20

Stichting Loket W Dynamo

432

192

240

Novadic: Dagopvang Kanaaldijk Noord 15c

61

106

-45

Dr. A.F. Philips Sterrenwacht

0

0

0

Coöperatieve vereniging Natlab

501

220

281

1) Kosten die gemeente maakt met betrekking tot het gebouw.
2) De huur die de gemeente in rekening brengt bij de instelling. De raad heeft besloten de fiscale huur in rekening te brengen. Bij nieuwe contracten passen wij dit toe. Lopende contracten kunnen wij niet eenzijdig aanpassen.
3) De bijdrage van de gemeente bestaat uit de niet via huur verrekende gebouwgebonden kosten. De middelen welke vrijvallen vanuit de  onderhoudsvoorziening maken geen onderdeel uit van het overzicht.

ga terug