Jaarrekening 2018

Bestuur en ondersteuning

Financiën

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000

 Exploitatie

Begr.prim.

Begroting

Realisatie

Afwijking

2018

2018

2018

2018

Lasten

-30

7.613

-71.595

-79.208

Baten

0

0

0

0

 Resultaat

-30

7.613

-71.595

-79.208

010 Mutatie Reserves

0

0

0

0

Saldo

-30

7.613

-71.595

-79.208

Afwijking in € 1.000 ( - = Nadeel)

Toelichting afwijking exploitatie

Lasten

Baten

Afwijking

Struc - tureel

Begroot saldo / rekeningresultaat 2018

-79.208

-

-79.208

N

Als begroot saldo is € 7,6 miljoen nadelig opgenomen (met name als gevolg van de, naar aanleiding van de bij 2e tussentijdse rapportage 2018 gemelde afwijkingen, doorgevoerde begrotingswijziging). Het werkelijke rekeningresultaat is € 71,6 miljoen voordelig. Voor een nadere toelichting van het rekeningresultaat verwijzen wij naar de financiële hoofdlijn.

Overig

-

-

-

N

Totaal

-79.208

-

-79.208

ga terug