Jaarrekening 2018

Onderwijs

Financiën

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000

 Exploitatie

Begr.prim.

Begroting

Realisatie

Afwijking

2018

2018

2018

2018

Lasten

-12.369

-19.777

-19.481

296

Baten

3.079

12.080

11.957

-123

 Resultaat

-9.290

-7.697

-7.524

173

010 Mutatie Reserves

325

225

235

10

Saldo

-8.965

-7.472

-7.289

183

Afwijking in € 1.000 ( - = Nadeel)

Toelichting afwijking exploitatie

Lasten

Baten

Afwijking

Struc - tureel

ESF- projecten

107

-6

101

N

In maart 2018 is een tweejarig ESF-project gestart dat zich richt op de doelgroep van de oud-voortijdig schoolverlaters. Via een outreachende aanpak worden deze jongeren bereikt en wordt getracht hen te motiveren naar onderwijs, werk of een daginvulling. Voor 2018 rest een positief overschot van € 100.000. Dit is het resultaat van een vertraagde start van het project waardoor op een later moment personeel ingezet is.

Apparaatskosten

36

-

36

N

Betreft het resultaat op doorbelaste apparaatskosten (voornamelijk personele lasten, zie ook 4.1 baten en lasten).

Overig

153

-117

36

N

Subtotaal

296

-123

173

Mutatie reserves

Overig

10

-

10

N

Totaal

306

-123

183

ga terug